Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(27. 3. 1987)


Problém č. 1193 – originál

Alexandr N. Pankratiev, ZSSR

Mat 2. ťahom (9–12)Kontrolná notácia: b. Ka2, Dc6, Vg4, Sb1, Sh8, Jc3, Jc7, Pa3, b2 (9), č. Kc4, De8, Vf5, Vh4, Sg5, Sh5, Jc8, Pb5, c5, d3, d4, d6 (12), biely začne a dá druhým ťahom mat.

Známy sovietsky dvojťažkár z Karagandy uverejňuje v našom Šachovom okienku po krátkom čase ďalšiu prácu. Jeho dnešná úloha obsahuje tri pokusy jednou a tou istou figúrou. Biely sa v každom z týchto pokusov určitým spôsobom poškodí a preto skladbu rieši napokon iba presný úvodník. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1187 (Ing. O. Mihalčo): Po jasnom úvode 1.g7+ Kg8 2.Kg6 hrozí mat Vc8 a preto čierny musí dostať do hry svoju vežu. Podarí sa mu to obeťou svojho pešiaka c2. 2...c1D 3.V:c1 Vc2 4.Vf1!! Vf2 5.Va1 Vf6+ 6.K:f6 a vyhrá (pochopiteľne nie 6.g:f6 pre pat), alebo 4...Vc6+ 5.Vf6 Va6 6.Kh6 a vyhrá. Opäť by bolo zle 5.V:a6 a pat Jednoduchšia štúdia, ktorú sa podarilo vyriešiť väčšine riešiteľov. Za úplné riešenie bolo možné získať maximálne 5 bodov.


Ako zasielať riešenia problémov!

Časť dnešnej rubriky venujeme priblíženiu základných bodov a foriem, ktoré by malo obsahovať do redakcie zaslané riešenie ktoréhokoľvek problému. Vedie nás k tomu viacero skutočností. Jednak sa objavilo v poslednom čase viac nových, začínajúcich riešiteľov, jednak ani niektorí skúsenejší riešitelia nedodržujú určité pravidlá pri zasielaní. V prvom rade treba zreteľne označiť číslo problému, riešenie ktorého je zasielané. Po uvedení prvého ťahu bieleho riešiteľ musí napísať aj to aká je hrozba (napr. 1.Dh4 s hrozbou 2.Jc5 mat), alebo či ide o tempo (napr. 1.Dh4 tempo t. j. biely po svojom prvom ťahu nehrozí žiadnym matom, ale naopak, je v nevýhode ťahu čierny a poškodí sa tým, že musí ťahať a na ľubovoľný svoj ťah dostane mat). Tým, že riešiteľ uvedie to, či ide o tempo, alebo o určitú hrozbu, si ušetrí mnoho práce. Totiž tie varianty, t. j. ťahy čierneho, ktoré nekryjú hrozbu netreba uvádzať. Jednotlivé varianty (tematické) je potrebné uviesť až po mat. To ako napíše riešiteľ samotné riešenie, teda v plnej notácii, alebo v skrátenej už nerozhoduje (napr. 1...c5, d6, Jd4 2.Db5, Jd3, V:d4 mat, alebo 1...c5 2.Db5 mat, 1...d6 2.Jd3 mat, 1...Jd4 2.V:d4 mat). Menej skúseným riešiteľom odporúčame uvádzať plnú notáciu. V prípade, že riešiteľ nájde v skladbe vedľajšie riešenie, v ňom už nie je potrebné hľadať duály a iné nekorektnosti, lebo sa ani nebodujú. Ak riešiteľ nájde dve riešenia a nevie sa rozhodnúť, ktoré z nich je autorskou intenciou (zvyčajne jedno z nich sa začína napr. šachom, alebo hrubým braním nejakej čiernej figúry) radšej nech uvedie v oboch všetky varianty. V štúdiách netreba uvádzať riešenie až po mat (čo by bolo vo väčšine mnoho desiatok ťahov), ale stačí len po teoretickú výhru alebo remízu.


Vzad <<  >> Vpred