Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(22. 8. 1986)


Problém č. 1162 – originál

Jozef Pinter, Bratislava

Pomocný mat 2. ťahom (3–4)

2 riešeniaKontrolná notácia: b. Ke1, Va1, Jf6 (3), č. Kg2, Vg3, Jf4, Pe3 (4), čierny začne a pomáha bielemu dať mat 2. ťahom, 2 riešenia.

Jozef Pintér patrí medzi našich najúspešnejších skladateľov, vo svojej tvorbe orientujúcich sa na pomocné maty. V dnešnej jeho skladbe-miniatúre, nechýba ani určitá harmónia medzi riešeniami, ani menej tradičné prvky. Riešiteľom prezradíme, že postavenie bielych figúr dostatočne napovedá o obsahu skladby. Svoje riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1156 (Kurjan): Autorova intencia: 1.Dc6 hrozí 2.Je4 mat. Obrany: 1...Je6, J:h3, D:f6 2.Vg4, Vg4, D(S):f6 mat. Vzhľadom na množstvo použitého materiálu je obsah veľmi chudobný. Navyše vychádza aj prozaické vedľajšie riešenie: 1.Vh5 J:h5 2.Vg4 mat. Za správne riešenie bolo možné získať 4 body.


Oprava

27. júna 1986 sme uverejnili predbežný výsledok Celoročnej medzinárodnej skladateľskej súťaže trojťažiek pre rok 1985. Z výsledku vypadla jedna vyznamenaná skladba.

Pochvalná zmienka: č. 1109 – Zoltán Labai, Milanovce.

Zapísaný obsah je zaujímavý, ale dvojníková forma a symetria veľmi znižujú celkový dojem.

Autorovi aj všetkým čitateľom sa za uvedený nedostatok ospravedlňujeme. Námietky proti predbežnému výsledku zasielajte do konca septembra na adresu redakcie (s poznámkou ŠACH pri adrese.)

Pôvodne nekorektný problém č. 1104 (Sovík, II. cena ŠO) autor opravil pridaním čierneho pešiaka b5 ešte v priebehu súťaže. Rozhodcovi bola predložená opravená pozícia, v ktorej zatiaľ žiadna nekorektnosť objavená nebola (ani počítačom).


Vzad <<  >> Vpred