Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(11. 6. 1982)


Problém č. 929 – originál

MUDr. Vladimír Pribylinec

Štrbské Pleso

Mat 2. ťahom (11–9)Kontrolná notácia: b. Kg2, Da4, Ve1, Vf7, Sg5, Sh5, Jb7, Jd6, Pd4, e5, g7 (11), č. Ke6, Vc8, Vf8, Jf2, Jg8, Pb6, d5, e7, h7 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Riešenie zasielajte do 14 dní od vyjdenia Prílohy VN na adresu Redakcia Východoslovenských novín, Švermova 47, 042 66 Košice, s poznámkou ŠACH pri adrese.


Riešenie problému č. 924 (J. Fábry): 1...c6 2.Dd6 mat, rieši: 1.b6:c7 s hrozbou 2.c8J mat, 1...Df5, Dg4, V:g8+, S:c7, Dc6 2.Jd5, Jd5, K:g8, D:e8, J:g6 mat. Ale po obrane 1...Dg4 ide nielen 2.Jd5, ale aj 2.J:g6 mat. Tento duál hodnotíme 1 bodom. Úloha má však aj jednoduché vedľajšie riešenie: 1.Kh6+ Kf8 2.Vf7 mat. Oprava by však bola veľmi jednoduchá. Ďalším, skôr estetickým nedostatkom problému je fakt, že pred úvodníkom nie je pripravený mat na ťah čierneho: 1...V:g8+ 2.K:g8 Ke6. Tým je zrejmé, že biely svojím úvodníkom napadne kritické pole e6, čo však značne znižuje nároky na vyriešenie problému. Do obsahu problému možno zaradiť aj zaujímavú, autorom neuvádzanú, zvodnosť 1.Dc8? s hrozbami 2.Dd7, De6 mat s obsahom ako u autorského riešenia, ale s vyvrátením 1...Jf3! Za správne a úplné riešenie bolo možné získať maximálne 2+1 (za duál) +2 (za vedľajšie riešenie) = 5 bodov.


MINIŠKOLA KOMPOZIČNÉHO ŠACHU

Pokračujúc v rozbore dvojťažiek, sa budeme dnes zaoberať prvým ťahom čierneho a druhým ťahom bieleho. Cieľom prvého a jediného ťahu čierneho v dvojťažkách je krytie hrozby bieleho. Teda ťah čierneho obsahuje hlavne obranný motív. No tým, že biely dá aj po tomto obrannom ťahu čierneho mat, je daný určitý škodlivý motív obrany čierneho. K obranným motívom patria napríklad branie hrozbového kameňa, t. j. kameňa, ktorý hrozí dať v druhom ťahu mat: priviazanie; prerušenie pôsobnosti; šach bielemu kráľovi; napadnutie matového poľa; otvorenie pôsobnosti na matové pole; odviazanie a iné. K škodlivým motívom môžeme zaradiť: odviazanie matového kameňa; otvorenie pôsobnosti; zrušenie krytia matového poľa; prerušenie pôsobnosti; blokovanie a iné.

Jednotlivé obranné motívy môžu byť v rôznom vzájomnom vzťahu (to isté platí o škodlivých motívoch). Môžu tvoriť rôzne zámeny, či už voľné, recipročné alebo cyklické. Priekopníkom v oblasti cyklických zámen obranných motívov bol slovenský skladateľ prof. Karol Mlynka. Tie nesú aj jeho meno.

Ťah čierneho môže mať aj čisto konštrukčný charakter. Pritom k takýmto konštrukčným témam možno zaradiť predĺženú obranu, antiduál, tému poloobrán atď. Zaujímavou je napríklad téma poloobrán, kde možno ako poloobranu charakterizovať ťah čierneho, ktorým sa z troch, prípadne viac hrozieb rušia všetky až na jednu jedinú, ktorá vychádza ako variantový mat. Pri charakteristike druhého matajúceho ťahu bieleho je dôležitý jeho vzťah k ťahu čierneho. Môžu vzniknúť zámeny matov (ak po tom istom ťahu čierneho v dvoch rôznych fázach – napríklad zvodnostnej a skutočnej – idú rôzne maty v oboch fázach), zámeny obrán (po rôznych ťahoch čierneho v dvoch fázach ide jeden a ten istý mat u každej z fáz) a iné zámeny.


Vzad <<  >> Vpred