Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(18. 6. 1982)


Problém č. 930 – originál

Ladislav Packa, Topoľčany

Autorova prvá skladba

Pomocný mat 3. ťahom (3–3)

2 riešeniaKontrolná notácia: b. Kd7, Va2, Sh8 (3), č. Kf5, Sc2, Se5 (3), začne čierny a pomáha bielemu tak, aby mu ten dal svojím tretím ťahom mat. Problém má 2 riešenia.

Autor dnešnej prvotiny je t. č. študentom VŠT v Košiciach. Kvalita jeho skladby však vôbec nenaznačuje, že ide o začínajúceho skladateľa. Dokladom toho je aj fakt, že pri riešení tohto pomerne náročného problému riešiteľom trochu pomôžeme. Prezradíme prvé ťahy čierneho aj bieleho v obidvoch riešeniach. 1. riešenie: 1.Sf4 Sa1..., 2. riešenie: 1.Se4 Vg2... Úlohou riešiteľov je teraz doplniť obidve riešenia a zastať ich do 14 dní od vyjdenia Prílohy VN na adresu – Redakcia Východoslovenských novín, Švermova 47, 042 66 Košice, s poznámkou ŠACH pri adrese. Za nájdenie každého z riešení pripočítame riešiteľovi po 3 body.


Riešenie problému č. 925 (O. Mihalčo): V základnej pozícii má čierny značnú materiálnu prevahu, no biely má zase veľmi nebezpečného do dámy idúceho pešiaka, ktorého premene čierny nemôže zabrániť. Ostáva mu iba šachovanie bieleho kráľa, ktorý ak nechce opakovať ťahy, musí sa priblížiť k svojmu voľnému pešiakovi. Úvod štúdie preto nebol pre riešiteľov príliš náročný. 1...Vh5+ 2.Kg7(g8) Vg5+ 3.Kf7! (zle je 3.Kf8? pre 3...Vh5 4.a8D Vh8+ a ešte vyhrá čierny) 3...Vf5+ 4.Ke7 Ve5+ 5.Kd7 (biely kráľ sa musí približovať len po 7. rade) 5...Vd5+ 6.Kc7 Vc5+ 7.Kb8! (chybné by bolo 7.Kb7?? pre 7...Vc7+ 8.K:c7 pat, alebo 8.Kb8 V:a7 9.K:a7 pat). Teraz má čierny dve pokračovania, obe však nakoniec pri presnej hre bieleho vedú k jeho výhre. 7...Vc7 8.a8D Vb7+ (pre pat biely nesmie vziať vežu ani dámou, ani kráľom) 9.Kc8 Vc7+ 10.Kd8 Vb7 11.Dc8 Vb8 12.Kc7 a vyhrá. 7...Vh5 8.a8D Vh8+ 9.Kb7 V:a8 10.K:a8 Kb6 11.a5+! (zlé by bolo 11.Kb8? a5! 12.Kc8 Kc6 13.Kd8 Kd6 a pozičná remíza), K:a5 12.Ka7 Kb5 13.Kb7 a5 14.Ka7 a4 15.b:a4 K:a4 16.Ka6(b6) Kb3 17.Ka5(b5) Kc2 18.K:b4 Kd2 19.Kc4 K:e3 20.Kd5 a vyhrá, alebo 17...K:b2 18.K:b4 Kc2 19.Kc4 Kd2 20.Kd4 a vyhrá. Za správne vyriešenie problému bolo možné získať maximálne 5 bodov.


MINIŠKOLA KOMPOZIČNÉHO ŠACHU

Dnes sa budeme zaoberať neortodoxnými problémami. Do tejto širokej skupiny, v súčasnosti sa rýchlo rozvíjajúcej, možno zaradiť: pomocné maty, samomaty, sériovoťahové problémy, reflexné maty atď. V našom okienku budeme uvádzať tieto problémy hlavne ako spestrenie pre riešiteľov. Dnes si bližšie rozoberieme pomocné maty, ostatné druhy potom neskôr v niektorej z budúcich MINIŠKÔL.

Pomocný mat možno definovať nasledovne: Začína čierny (ak to nie je vo výzve ináč uvedené) a sám napomáha bielemu tak, aby mu biely dal mat určeným počtom ťahov. Paradoxné na veci je to, že sa čierny nebráni, ale naopak sám spolupracuje na "svojom" mate. Tento paradox však dáva široké možnosti pre skladateľov, aby títo mohli spracovať také témy a myšlienky, ktoré v ortodoxných problémoch nemožno spracovať. Príkladom toho je aj dnešný originál, pri riešení ktorého želáme všetkým riešiteľom príjemné chvíle.

Na záver pre začínajúcich riešiteľov uvádzame jednoduchý príklad na pomocný mat 2. ťahom: b. Kh8, Vh1, Sa4 (3), č. Ke4, Pf6 (2) s riešením 1.Kf5 Vh5+ 2.Kg6 Se8 mat.


Vzad <<  >> Vpred