Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(7. 5. 1982)


Problém č. 924 – originál

Ján Fábry, Poprad

Mat 2. ťahom (10–7)Kontrolná notácia: b. Kg7, Db8, Va6, Vh7, Sg8, Je5, Jf6, Pb6, c5, g5 (10), č. Ke7, De4, Ve8, Sd8, Jg6, Pb7, c7 (7). V dnešnej úlohe si okrem riešenia všimnite aj jednu zdanlivú hru.


Riešenie problému č. 920 (Bednár): 1.f4! hr. 2.Dc4 mat, 1...Sb3, Kc3, Je5, d5 2.Je2, Db2, D:e5, Db4 mat. Ľahšia úloha, vhodná skôr na rozcvičenie ako na dlhšie riešenie. Figúry na diagrame predstavujú iniciály VN a pri ornamentálnych úlohách podobného typu je značne ťažšie spracovať zložitejšie témy.


Mená výhercov knižných odmien za 1. štvrťrok 1982

Imrich Bandžuch, Spišská Nová Ves, Milan Bednár, Kurima, František Paluška, Michalovce, Jozef Majerčin, Košice, Milan Revay, Spišská Nová Ves.


Odkazy redakcie

Za posledné obdobie sa nahromadilo množstvo slabších a nekorektných úloh. Preto žiadame od všetkých prispievateľov väčšiu pozornosť pri práci so skladbami, slabé úlohy autorom vrátime na prepracovanie. Súčasne vyzývame všetkých autorov k aktívnej spolupráci. Úlohy na uverejnenie zasielajte na osobitnom papieri na diagramoch (pečiatkovaných alebo kreslených) s kontrolnou notáciou, riešením, menom a adresou autora na tej istej strane papiera. V rubrike budeme uverejňovať originály (honorované podľa sadzobníka) a kvalitné reprodukcie, čo by malo viesť k zvýšeniu úrovne riešiteľskej súťaže. Doteraz boli uverejňované len ortodoxné problémy (dvojťažky, trojťažky, mnohoťažky, štúdie), odteraz môžu skladatelia zasielať aj exoproblémy (pomocné maty, samomaty a iné).

Nová štvrťročná riešiteľská súťaž pokračuje bezo zmeny počnúc problémom č. 919. Zasielacia lehota riešení problémov je 7 dní od vyjdenia prílohy VN (rozhoduje poštová pečiatka).

Kvôli účelnejšiemu využitiu priestorov Šachového okienka nebudeme uvádzať stav riešiteľskej súťaže každý týždeň, ale vždy len na konci mesiaca.

Všetky originály, ako aj riešenia problémov treba zasielať na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Švermova 47, 042 66 Košice, s poznámkou ŠACH pri adrese.


Vzad <<  >> Vpred