Nadareišvili G. 102 114 328 442 626
Neidze V. 283
Neptajev N. 655
Nestorescu V. 192
Neunyvako P. 317*
Nielsen P. R. 29
Novickyj P. 613