Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 9. 6. 1987)


Problém č. 572

Vladimir Kožakin

Osobitná cena

Šachmaty v SSSR 1985

Mat 4. ťahomKontrolná notácia: biely Kd4 Vg1 Vh2 Pf2 g2 (5 kameňov), čierny Kd2 Pf4 (2 kamene), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 564 vyhrávajú: Vladimír Škerlík z Bardejova, Jozef Zahatňanský zo Žiliny a Ján Žipaj z Humenného.

Riešenie problému č. 569 (Kozyrev): 1.Sc5 tempo 1...Ke4 2.Dd7 Ke5 3.Df5 mat, 1...Ke5 2.Df7 Ke4 3.Df5 mat, 1...Kg5 2.Df7 Kh4 3.Se7 mat, 2...K:h6 3.Se3 mat. Úloha vyniká najmä úvodníkom a tichými druhými ťahmi, je len otázka, či daný súbor štyroch modelových matov nebol spracovaný už skôr...

V Sovietskom zväze sa stále venuje pomerne značná pozornosť českej škole. Nieto takmer súťaže trojťažiek, ale najmä mnohoťažiek, aby sa nejaká "modelová" úloha nedostala na listinu vyznamenaných. V apríli tohto roku bol rozhodnutý turnaj mnohoťažiek mesačníka Šachmaty v SSSR a osobitnú cenu v ňom získala štvorťažka veľmi plodného a československým riešiteľom dobre známeho V. Kožakina. Dá azda trocha viac práce, ale odmenou budú dva echové modelové maty dvojicou veží.


Vzad <<  >> Vpred