Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(28. 2. 1959)


Úloha č. 14

Pieter ten Cate, Rotterdam

Originál pre Smer

Mat 2. ťahom (9+9)Kontrolná notácia: b. Kh3, Da7, Vh4, Vh5, Sg5, Sh1, Jd4, Jd5, Pf6 (9), č. Ke5, Dh8, Vc4, Vc5, Se8, Jf8, Pd6, e3, e6 (9) – mat 2. ťahom. Riešenie zašlite do 14 dní na adresu: Jozef Linder, Hájniky č. 14, okr. Zvolen.

Riešenie úlohy č. 5 (Lačný): 1.Jd2 hr. 2.Jf1 mat, 1...c3 2.Dd4 mat, 1...c1D (V) 2.De4 mat, 1...Jh2 2.Jg2 mat. Už pri uverejnení úlohy sme upozornili na viditeľné maty pred úvodníkom, ktoré patria do obsahu úlohy a to: 1...c3 2.De4 mat, 1...c1D (V) 2.Jg2 mat, 1...Jh2 2.Dd4 mat. Ak si kvôli zrozumiteľnosti obsahu označíme mat Dd4 ako mat A, mat De4 ako mat B a mat Jg2 ako mat C, ľahko spoznáme, že pred kľúčom na tie isté obrany: c3, c1D (V), Jh2 vychádzajú tie isté maty, avšak v cyklicky zmenenom poradí: na c3 nie mat A, ale mat B, na c1D (V) nie mat B, ale mat C a na Jh2 nie mat C, ale mat A. Je to tzv. cyklická zámena matov, dnes už vo svete známa ako "Téma Lačný", nazvaná po našom skladateľovi, ktorý túto strategickú myšlienku prvý uviedol do života.


Šachisti a II. CS

Naše telovýchovné hnutie stojí opäť pred veľkou skúškou svojej vyspelosti, zabezpečiť mohutnú prehliadku sily a vyspelosti našej socialistickej telovýchovy – II. celoštátnu spartakiádu a toho roku okresné spartakiády.

Iste ani medzi šachistami nebude ani jedného, ktorý by svojím dielom neprispel k úspechu tejto všenárodnej, masovej akcie. Pre každého sa nájde miesto v radoch tých, na ktorých leží ťarcha zodpovednosti za úspech spartakiády. Každý si nájde spôsob, ako sa zapojiť. Mladí nebudú chýbať medzi cvičencami, muži pri nácviku s plnými loptami, aby táto skladba stala sa skladbou všetkých príslušníkov oddielov. Tréneri a cvičitelia podľa svojich schopností pomôžu pri nácviku prvkov, alebo preberú nácvik celej skupiny cvičencov. Predpokladom dobrého plnenia týchto úloh je úzka spolupráca vedenia oddielov s náčelníctvom ZTV v jednotách.

Je potrebné, aby šachisti tieto čestné úlohy napred prerokovali na svojich oddielových schôdzach a pristúpili vážne k ich zabezpečovaniu. Tí, ktorí pre vyšší vek, zo zdravotných a iných dôvodov nebudú môcť stáť v radoch cvičencov, môžu sa podieľať na organizačných prácach vo svojich telovýchovných jednotách pri zabezpečovaní spartakiád.

Môžeme očakávať, že šachisti tieto svoje povinnosti správne pochopia a tak svojím skromným podielom prispejú k úspešnému priebehu spartakiád.


Drobničky z kraja

* Hlásia sa k životu šachisti zo Šafárikova, ktorí v minulých rokoch vyvíjali veľmi čulú činnosť. Očakávame, že sa opäť stretneme so šafárikovskými šachistami vo všetkých našich súťažiach a preboroch.

* V Banskej Bystrici pri OV ČSTV zreorganizovali šachovú sekciu.


Vzad <<  >> Vpred