Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

(28. 3. 1991)


Dnešnou originálnou dvojťažkou na tému pokusov od popredného argentínskeho šachového skladateľa vypisujeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž. Podmienky tejto súťaže dotovanej hodnotnými cenami nájdete na inom mieste rubriky.Skladba č. 48

Jorge Marcelo Kapros, Argentína

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kf7 De1 Vd8 Se2 Sh6 Jb3 Jd6 Pc4 d2 f2 f5 (11 kameňov), čierny Ke5 Sa1 Jb1 Jh5 Pe4 e7 f6 (7 kameňov) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat. V riešení udajte hlavne prvý ťah bieleho (tzv. úvodník) a prípadne jednotlivé maty po obranách čierneho.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese. Riešenia zasielajte podľa možnosti iba na korešpondenčných lístkoch.


Nová dlhodobá riešiteľská súťaž

Skladbou č. 48 vypisujeme polročnú riešiteľskú súťaž. Najlepší riešitelia si formou nákupných poukážok v OD Prior v celej ČSFR budú môcť nakúpiť tovar podľa vlastného výberu v nasledujúcej hodnote: I. cena 600,– Kčs, II. cena 500,– Kčs, III. cena 400,– Kčs, IV. cena 300,– Kčs, V. cena 200,– Kčs, VI.–X. cena 100,– Kčs. Ďalších 15 riešiteľov, ktorí získajú aspoň 50 % bodov z maximálne dosiahnuteľného počtu bodov budú odmenení nákupnou poukážkou v hodnote 50,– Kčs.

Bodovanie riešení. O poradí riešiteľov rozhodne počet získaných bodov a v prípade rovnosti bodov žreb. Správne riešenie dvojťažky hodnotíme 2 bodmi, trojťažky 3 bodmi (riešenie treba uvádzať až do druhého ťahu bieleho, inak za neuvedenie jedného tematického variantu strhneme 1 bod). Bodovanie prípadne uverejnených iných skladieb dohodneme pri uverejnení podľa obtiažnosti danej skladby (viacťažky, štúdie a pod.). Objavenie vedľajšieho riešenia budeme hodnotiť rovnakým počtom bodov, ako hlavné riešenie. Jeden bod možno získať za uvedenie závažného duálu (druhej možnosti bieleho po tematickej obrane čierneho, pričom v jednom variante za duál možno získať iba jeden bod). Duály vo vedľajších riešeniach nebodujeme. Za oznámenie, že skladba je neriešiteľná, priznávame rovnaký počet bodov, ako za hlavné riešenie, pričom autorom zamýšľané riešenie nebodujeme. Za dôkaz ilegálnej pozície (ak postavenie skladby sa nedá odvodiť zo základného postavenia partie) priznávame jeden bod. Autor – riešiteľ nemusí zasielať riešenie vlastnej skladby, no body za prípadné nekorektnosti sa mu nepriznávajú. Za oznámenie nesprávnej nekorektnosti (vedľajšie riešenie, duál, neriešiteľnosť a ilegálna pozícia) strhneme riešiteľovi za trest jeden bod. Žiadne doplnky k už zaslanému riešeniu ani v zasielacej lehote sa už nebodujú. Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci a kolektívy. Je čestné, aby riešitelia, ktorí navzájom spolupracujú, boli do súťaže prihlásení ako kolektív (hoci dvojčlenný). (ij)


Vzad <<  >> Vpred