Vzad <<  >> Vpred

Šach – Mat – Pat

( 6. 9. 1990)


Dnešná skladba č. 19 od popredného slovenského šachového skladateľa, matematika a vysokoškolského učiteľa Doc. RNDr. Bohuslava Siváka, CSc. (18. 8. 1951) je súčasne prvým originálom kategórie dvojťažiek nášho I. medzinárodného skladateľského turnaja – Slovenský denník 1990–91, ktorý sme vypísali v minulej rubrike.Skladba č. 19

Bohuslav Sivák, ČSFR

Originál pre Slovenský denník

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kg8 De2 Se8 Ph4 (4 kamene), čierny Kh6 Sc1 Sd1 Pb2 b7 e3 e4 e6 (8 kameňov) – biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat. V riešení udajte hlavne prvý ťah bieleho (tzv. úvodník) a pripadne jednotlivé maty po obranách čierneho.

Riešenie zašlite najneskôr do 13 dní na adresu Slovenského denníka, Martanovičova 25, 819 32 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese. Riešenia zasielajte na korešpondenčných lístkoch.


Dlhodobá riešiteľská súťaž

Skladbou č. 19 vypisujeme na obdobie september–december 1990 dlhodobú riešiteľskú súťaž. Najlepší riešitelia si formou nákupných poukážok v OD Prior v celej ČSFR budú môcť nakúpiť tovar podľa vlastného výberu v nasledujúcej hodnote: I. cena 500,– Kčs, II. cena 400,– Kčs, III. cena 300,– Kčs, IV. cena 200,– Kčs, V. cena 150,– Kčs, VI.–X. cena 100,– Kčs.

Ďalších 15 riešiteľov, ktorí získajú aspoň 40 % bodov z maximálneho počtu dosiahnuteľných bodov budú odmenení nákupnou poukážkou v hodnote 50,– Kčs.

Bodovanie riešení. O poradí riešiteľov rozhodne počet získaných bodov a v prípade rovnosti bodov žreb. Správne riešenie dvojťažky budeme hodnotiť 2 bodmi, trojťažky 3 bodmi (riešenia treba uvádzať až do druhého ťahu bieleho, inak za neuvedenie jedného tematického variantu strhneme 1 bod). Bodovanie prípadne uverejnených iných skladieb dohodneme pri uverejnení podľa obtiažnosti danej skladby (viacťažky, štúdie a pod.) Objavenie vedľajšieho riešenia budeme hodnotiť rovnakým počtom bodov, ako hlavné riešenie. Jeden bod možno získať za uvedenie závažného duálu (druhej možnosti bieleho po tematickej obrane čierneho, pričom v jednom variante za duál možno získať iba jeden bod). Duály vo vedľajších riešeniach nebodujeme. Za oznámenie, že skladba je neriešiteľná, priznávame rovnaký počet bodov, ako za hlavné riešenie, pričom autorom zamýšľané riešenie nebodujeme. Za dôkaz ilegálnej pozície (ak postavenie skladby sa nedá odvodiť zo základného postavenia partie) priznávame jeden bod. Autor – riešiteľ nemusí zasielať riešenie vlastnej skladby, no body za prípadné nekorektnosti sa mu nepriznávajú. Za oznámenie nesprávnej nekorektnosti (vedľajšie riešenie, duál, neriešiteľnosť a ilegálna pozícia) strhneme riešiteľovi za trest jeden bod. Žiadne doplnky k už zaslanému riešeniu ani v zasielacej lehote sa už nebodujú. Po uverejnení poslednej súťažnej skladby žiadame každého riešiteľa a kolektív o čestné vyhlásenie, že na riešení skladieb nespolupracoval s iným riešiteľom, ktorý sa tiež zúčastňuje tejto riešiteľskej súťaže (v prípade spolupráce by bolo čestné, aby sa takýto riešitelia na súťaži zúčastnili ako kolektív – hoci dvojčlenný) a že ste nezaslali riešenia skladieb na mená iných riešiteľov. V prípade, že sa takáto činnosť dokáže, budú takí riešitelia zo súťaže vylúčení. (ij)


Vzad <<  >> Vpred