Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(10.5.1991)


 

Problém č. 2418 – originál

Ivo Lebloch, Humenné

Mat 2. ťahom

2 riešenia


Problém č. 2419 – originál

Ján Kovalič

Spišská Nová Ves

Mat 2. ťahom

a) diagram b) Vc3 na e3Problém č. 2420 – originál

Karol Mlynka, Zlaté Moravce

Pomocný mat 2. ťahom

3 riešeniaCyklické zámeny

Prvá dvojťažka obsahuje štyri menšie zvodnosti vežou a tri dámou, vyvrcholením sú dve riešenia. Rafinovanejšie prebieha hra v č. 2419 – ak porovnáme riešenia dvojčiat, objavíme špeciálnu cyklickú zámenu matov, ale nesmieme prehliadnuť predĺženú obranu jazdca. Iný druh cyklickej zámeny sa nachádza v pomocnom mate – aký? Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese, troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2418 b. Kc8 Da2 Vb4 Ve1 Pa4 a5 a6 g2 (8), č. Kd6 Pa7 c6 d5 g3 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy bieleho, 2419 a) b. Kb8 Dd7 Vc3 Sb5 Sc5 Jc6 Jf5 Pd3 (8), č. Kd5 Dc1 Ve1 Vg4 Sa3 Je4 Jg8 Pc2 d6 e6 g5 (11), b) Vc3 premiestniť na e3, v oboch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom, 2420 b. Kg1 Vh7 Sa7 Sa8 (4), č. Kd7 De7 Sc6 (3), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú tri prvé ťahy čierneho.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2402 až 2404 vyhrávajú: Ivo Lebloch, Perečínska 1863/22, 066 01 Humenné, Juraj Lipták, Estónska 16, 821 06 Bratislava a Ivan Mosorjak, Lečkova 6, 040 11 Košice.

Riešenie problému č. 2413 (Klemanič): 1. zvodnosť 1.Sg8? hrozí 2.Vd7 mat, 1...Jd5, V:d4 2.V:d5, Ve7 mat, 1...K:d4!, 2. zvodnosť 1.D:b4? hrozí 2.Ve7 mat, 1...J:d5, V:d4 2.V:e4, Dd6 mat, 1...Jc4!, 3. zvodnosť 1.Sf2? tempo 1...J:d5, V:d4 2.Ve7, Vd7 mat, 1...K:d4! riešenie 1.Db5 hrozí 2.V:e4 mat, 1...J:d5, V:d4, K:d4 2.D:d5, Ve7, J:f3 mat. Veľmi obsažná kombinovaná štvorfázová zámena vo dvoch variantoch je spojená so štyrmi hrozbovými paradoxmi. Azda trochu "neucelená", ale nanajvýš originálna moderná dvojťažka.

Riešenie problému č. 2414 (Skubák): a) zvodnosť 1.f4? tempo 1...Kb8, Ka6 2.Va2, b8D pat, 1...g:f3 en passant!, riešenie 1.Jc7 tempo 1...Kb8, Kb6 2.Jb5, b8S pat, b) 1.Jd4 tempo 1...Kb8, Ka6 2.Jc6, Va3 mat. Príklady priťahujú – matovo-patové hybridy sa v našej rubrike vyskytujú stále častejšie. Treba však dodať, že autori by sa mali aj v tomto žánri viacej usilovať o estetické súvislosti.

Riešenie problému č. 2415 (Kovalič): 1.Va8+ Kb1 2.Db8+! Kc2 3.Dg8 Jf5 4.Vf8 Jd6 mat. Známe Turtonovo zdvojenie spracované v pomocnom mate. Populárny námet, cielený na vkus širokých más šachistov, pripomína Loydovu tvorbu.


* * *

100 neobyčajných prehliadnutí

Pod týmto názvom vyšla nedávno v Holandsku kniha P. Bersmu. Jeden zo zaujímavých príkladov pochádza z partie, ktorú hral svetoznámy skladateľ štúdií Troickij (ako biely) proti Fochtovi v Peterburgu r. 1896. V pozícii b. Kg1 Dc2 Vd1 Vh1 Se1 Jg3 Pa4 b5 e4 f2 h2 (11) č. Kc8 Df3 Vd8 Vg6 Sb6 Sd7 Pa5 b7 c7 e5 f7 g7 (12) stál čierny na jasnú výhru a bol na ťahu. Zahral však neopatrne 1...Sh3??, čo kráľ štúdiárov pohotovo využil: 2.V:d8+ K:d8 3.Dd1+!! D:d1 pat. Mimochodom, je to modelový pat s väzbou troch bielych kameňov... (-kh)


Vzad <<  >> Vpred