Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(30.11.1990)


Problém č. 2371 – originál

Juraj Lupták, Nová Dubnica

Mat 2. ťahom


Problém č. 2372 – originál

Ján Skubák, Topoľčany

Pomocný pat 2. ťahom, 2 riešeniaPomocný pat

Nedávno začínajúci autor uskutočnil vo svojej ďalšej dvojťažke zámenu troch matov, keď zdanlivé hry sú 1...Dc8, Jc4(Jd3), g:h5 2.Dc6, Dd3, D:h7 mat. Skrotenie troch čiernych figúr vo dvoch riešeniach je obsahom patového problému – jedno z riešení uvádzame ako pomôcku: 1.Kf8 Sb4 2.Jf7 Df5 pat... Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2371 b. Kh3 Dd7 Ve8 Sa2 Sg1 Jh6 Pe2 e3 h5 (9), č. Ke4 Da8 Sh8 Jb2 Pa7 c2 c7 e5 e6 g6 h7 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2372 b. Kf1 Da5 Vg1 Vh8 Sc3 Jg7 (6), č. Kf7 Sg8 Je5 Je7 (4), čierny začne a pomáha bielemu dať pat druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2357-2359 vyhrávajú: Peter Benkovský, Golianova 9, 917 01 Trnava, Martin Krivoss, Panenská 36, 811 03 Bratislava a Jan Mišečka, Brigádnická 711/9, 363 01 Ostrov u Karlových Varů.


Lotyšsko – Slovensko

Mnohoročné priateľstvo a spolupráca lotyšských a slovenských šachových skladateľov dostali teraz "športovú" podobu: z iniciatívy lotyšskej organizácie kompozičného šachu bol 17. novembra t. r. vypísaný skladateľský zápas, na ktorom sa z našej strany môžu zúčastniť všetci šachisti s trvalým bydliskom v Slovenskej republike. Boli dohodnuté štyri tematické oddelenia, pričom v prvom a štvrtom určilo tému Slovensko, v druhom a treťom Lotyšsko:

1. Dvojťažky: Vo zvodnosti je hrozba A a po obranách a, b nasledujú maty B, C (vyvrátenie je ľubovoľné); v riešení je hrozba B a po ľubovoľných dvoch obranách (môžu byť tie isté a, b, alebo iné c, d, prípadne kombinácia a, c) idú maty C, A. Prípustné sú aj dve alebo viac tematických zvodnosti. Ako príklady môžu slúžiť všetky známe "hrozbové Lačného témy" – napr. dvojťažka č. 48 (Brabec) alebo 264 (Taraba) z knihy Kompozičný šach na Slovensku.

2. Trojťažky: Minimálne vo dvoch variantoch biely využíva v matoch blokovanie dvoch polí. Príklad: G. Bakcsi, Magyar Sakkélet 1974, b. Kg5 Dh6 Vf6 Sh1 Sh8 Ja4 Jg7 Pg6 h5 (9), č. Ke5 Sb8 Sc8 Pc4 c6 d7 e4 (7), mat 3. ťahom, 1.Kg4 hrozí 2.Df4+ a 3.D:e4 mat, 1...d6+ 2.Je6 S:e6+ 3.Vf5 mat, 1...d5+ 2.Ve6+ S:e6+ 3.Jf5 mat (blokovania d6-e6, resp. d5-e6).

3. Mnohoťažky (s ľubovoľným počtom ťahov): Hlavný plán ihneď nevychádza. Obchvatným manévrom sa biela figúra dostane za kritické pole, čo využije biely ťahom iného kameňa na kritické pole. Potom (ihneď, alebo po nejakom manévri) už hlavný plán vyjde. Žiadúci je modelový mat. Ako príklad slúži, bohužiaľ, iba schéma: č. Ka5, hlavný plán b. Sa1-f6-d8, obchvatný (perikritický) manéver b. Vc4-c1-h1-h4, vstup b. Kf3 na kritické pole e4 a prípadne ďalej na d5, nakoniec Sa1-f6-d8 mat.

4. Pomocné maty druhým ťahom: Cyklické striedanie ťahov bieleho. Prípustná je forma troch (AB-BC-CA) alebo viacerých (AB-BC-CD-DA atď.) riešení, prípadne aj zdanlivej hry. Nepripúšťajú sa dvojníky. Príklad: L. Packa, Mat-pat 1988, b. Kh6 Vb7 Vh7 Sc2 (4), č. Kc5 Va5 Sa3 Jb3 Pc4 e5 (6), pomocný mat 2. ťahom, 3 riešenia, 1.Kc6 Vhd7 2.Sc5 Se4 mat, 1.Kd6 Se4 2.Jc5 Vb6 mat, 1.Kd5 Vb6 2.Vc5 Vhd7 mat.

V každom oddelení môže každá strana súťažiť najviac štyrmi skladbami, pričom 3 + 3 budú bodované vo výsledku spôsobom 7-5-4-3-2-1. Účasť jedného autora je obmedzená na 4 skladby celkove a 2 skladby v jednom oddelení.

O usporiadanie a rozhodovanie bola požiadaná Juhoslávia. Zasielacia lehota zápasu je 4. mája 1991, naše skladby však treba posielať v dostatočnom predstihu (najneskôr 31. marca 1991) na adresu nášho kapitána: Ladislav Salai, Dom stavbárov, blok C, Závodská cesta, 010 01 Žilina.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 6. decembra t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 276. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred