Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(20.5.1988)


Problém č. 2070J. Brabec

II. cena

Šachové umenie 1975

Mat 2. ťahom


Problém č. 2071J. Brabec

I. cena

Šachové umenie 1978

Mat 2. ťahomProblém č. 2072J. Brabec

I. cena

SÚV ČSZTV C 30.6.1982

Mat 2. ťahomJubileum šachistu

26. mája t. r. oslávi svoju päťdesiatku Juraj Brabec, rodák z Trenčína, absolvent Chemickotechnologickej fakulty SVŠT, riaditeľ Výskumného ústavu papiera a celulózy v Bratislave a jeden z najvýznamnejších československých šachových skladateľov, majster športu v kompozičnom šachu, autor desiatok dvojťažiek a exodvojťažiek svetovej úrovne z oblasti trojfázových kombinovaných zámen variantov, zámen obranných motívov, hrozbových paradoxov, zámen funkcie ťahov... Mnohí šachisti ho poznajú aj ako predsedu Sekcie kompozičného šachu ÚV ČSZTV, vedúceho redaktora Šachového umenia (prílohy časopisu Československý šach), autora alebo spoluautora rozličných publikácií (napr. metodických listov, knihy Abeceda šachového problému), rozhodcu desiatok skladateľských súťaží (pravidelne aj v našej rubrike), významného kompozičného teoretika, autora niekoľkých systematík, prednášateľa na školeniach...

Od prvotiny r. 1957 uverejnil takmer 200 skladieb (z nich pozoruhodnú časť v spoluautorstve s Ľudovítom Lehenom), v rozličných súťažiach, najmä medzinárodných, získal vyše 120 vyznamenaní, dva razy sa stal majstrom ČSSR v skladbe dvojťažiek.

Z tvorby Juraja Brabca uvádzame tri dvojťažky odlišných štýlových záberov: č. 2070 vyniká mohutnosťou obsahu, keď v zdanlivej, zvodnostnej (1.Jc4?) a skutočnej fáze obsahuje po tri motívmi naplnené varianty, v duchaplnom č. 2071 objavíme rafinovanú cyklickú zámenu matov zahrnujúcu hrozby zvodnosti 1.d3? aj riešenia, napokon č. 2072 patrí do oblasti typických hrozbových paradoxov so zvodnosťami 1.Df4? a 1.De2?. Riešenie a štúdium týchto moderných dvojťažiek bude iste výbornou školou pre široký okruh našich šachových riešiteľov a skladateľov.

Do ďalších desiatok rokov želáme jubilantovi veľa zdravia a úspechov pri riešení výskumných úloh a pokiaľ mu čas dovolí, aj mnoho nových krásnych šachových skladieb!

Kontrolná notácia diagramov: 2070 b. Kh8 Da5 Va4 Vh4 Sd7 Jb1 Je5 Pc2 c6 d4 f2 f4 f6 g2 (14), č. Ke4 Da1 Ve1 Vh1 Sc1 Jh6 Pe7 f7 h2 (9); 2071 b. Ka8 Db1 Vc6 Vd1 Sf5 Sg1 Jc4 Je2 Pb3 b5 d2 g7 (12), č. Kd5 Vg3 Se5 Sh1 Jc2 Jf2 Pa7 f4 f6 (9); 2072 b. Kd8 Df3 Vc4 Ve8 Sb5 Se5 Ja7 Jg8 Pf5 (9), č. Kd5 Sa1 Se4 Jd2 Pb6 g7 (6); vždy biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 2055 (Kiss) z 8. apríla: Zvodnosti 1.Dg7? hrozí 2.Jc5 mat (nie Jf6), 1...V:e5 2.Jf6 mat, 1...Sd4!, 1.Jc7? hrozí 2.Jf6 mat (Jc5?), 1...S:e5 2.Jc5 mat, 1...Vf5!, riešenie 1.Df7 hrozí 2.D:f4 mat, 1...V:e5, S:e5 2.Jf6, Jc5 mat (1...Vf5, J:d6 2.D:f5, J:d6 mat). V každej fáze sa odväzuje biely jazdec, aby mohol zasiahnuť do hry. Vo zvodnostiach s analogickými vyvráteniami dochádza k výberu hrozby v skrytej forme (mat je znemožnený zaclonením vytvorenej línie), a nie zoslabením v prvom ťahu, ako to obvykle býva. Ale úloha má vedľajšie riešenie.

Riešenie problému č. 2056 (Lačný) z 8. apríla: 1.Jg1 (hrozí 2.De7 a 2.d8D), 1...S:e6 2.d8V!, 1...J:e6 2.d8S!, 1...f:e6 2.d8J!, 1...K:d6 2.De7+, 1...K:f6 2.d8D+ atď. Duchaplné premeny pešiaka na slabšie figúry, spojené s priväzovaním čiernych figúr. Ide o vynikajúci konštrukčný výkon, estetické vyznenie je však zoslabené veľmi zlým úvodníkom a trochu aj duálmi po 1...J:e4. Úloha konkurovala na 3. svetovej súťaži, ale vedenie nášho družstva sa obávalo urobiť riskantný ťah...

Knihy za riešenie problémov č. 2055-2057 vyhrávajú: Dušan Pakoš, Minská 11/44, Priekopa, 036 08 Martin 8, Július Pašiak, Berehovská 1522, 075 01 Trebišov a Alba Völklová, Sv. Čecha 108, 612 00 Brno.


Vzad <<  >> Vpred