Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(4.12.1987)


Problém č. 2011 – originál

Milan Bednár a Karol Mlynka

Kurima a Zlaté Moravce

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 2012 – originál

Bohumil Idunk, Myjava

Mat 3. ťahomProblém č. 2013 – originál

Oto Mihalčo, Košice

Mat 6. ťahomZvodnosti

Dnešná dvojťažka obsahuje šesť tematických zvodností jazdcom d4, v trojťažke sa nachádza jediná zvodnosť 1.Kc2?. Bez zvodností ostala len riešiteľsky menej náročná šesťťažka. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2011 b. Kc7 Dh3 Ve7 Sa4 Ja6 Jd4 Pd3 (7), č. Kd5 Sb1 Jb7 Jc2 Pd6 e5 g5 h5 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2012 b. Kc3 Vb4 Vh5 Sa3 Sd7 Jc6 Jg4 Pb2 b3 b7 d4 e3 (12), č. Kd5 De5 Vf8 Sg5 Jc7 Jf5 Pd6 e4 h2 (9), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom; 2013 b. Kg6 Jf5 Jg4 Pb2 c2 f3 (6), č. Kd5 Sc4 Se3 Jd6 Je6 Pb4 b5 c6 d7 f4 (10), biely začne a dá mat najneskôr šiestym ťahom).

Riešenie problému č. 1997 (Cinko) z 25. septembra: Zvodnosť 1.a5? tempo 1...Kc6, Ke6 2.Jd8, V:d6 mat, 1...g5!, riešenie 1.g5 tempo 1...Kc6, Ke6 2.V:d6, Jd8 mat. Recipročná zámena matov.

Riešenie problému č. 1998 (Gvozdják) z 25. septembra: Zdanlivé hry 1...S:c6, b3, b:a3 2.J:c6, Sd6, Vd5 mat, prvá zvodnosť 1.Ve4+? Kd6 2.S:b4 mat, 1...K:e4!, druhá zvodnosť 1.Vd:b4? hrozí 2.Ve4 mat, 1...S:c6, Kd6 2.J:f7, V:b5 mat, 1...b:a4!, riešenie 1.V:f4 hrozí 2.Vf:b4 mat, 1...b3, Kd6 2.Vd4, Ve4 mat (1...g:f4 2.D:f4 mat). Kombinačne pestrá a doplnená "zámena funkcie ťahu" Ve4 (raz ako prvý ťah, raz hrozba a raz variantový mat).

Riešenie problému č. 1999 (Mihalčo) z 25. septembra: 1. riešenie 1.Ved5 Va5 2.Ke5 d4 mat, 2. riešenie 1.Sg3 Dh2 2.Kf4 Vf1 mat. Dve riešenia s dokonalou motivačnou analógiou.

Knihy za riešenie problémov č. 1997-1999 vyhrávajú: Pavel Beňovič, Energetikov 32-10, 971 01 Prievidza, Vlastimil Lang, Šárka 42, 796 01 Prostějov a František Paluška, Komenského 18, 071 01 Michalovce.

Telovýchovná jednota Caissa Zvolen vypisuje druhý ročník svojich skladateľských súťaží v štyroch oddeleniach: dvojťažky (rozhodca Ján Valuška), trojťažky (Juraj šťastný), pomocné maty druhým ťahom (Bohuslav Sivák), samomaty druhým ťahom (Štefan Blunár). Skladby treba poslať do 14. marca 1988 na adresu Jozef Linder, Pod Kozákom 709, 962 32 Sliač-kúpele. (V oddelení dvojťažiek sa nepripúšťajú skladby dvojníkové, ani s viac riešeniami.)

* V septembri t. r. vyšlo 15. číslo Šachovej skladby. Na 24 stranách prináša informácie zo zasadania Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach, 69 originálov, výsledky a vypísania súťaží, tri malé články a iné materiály. Žiaľ, obsahuje aj veľa chýb, a to najmä v zozname československých skladateľov v Albumoch FIDE. Predovšetkým chýbajú Ančin 13 bodov, Vojtech Kadera 4, Frič 1,67, Folkmann 1, Mařík 1, Zábodrocký 0,83, Laube 0,83, jeden je navyše (lvo Slaviček je občanom Juhoslávie), dvaja majú nesprávne uvedené body (Valuška 24,5, Traxler 19), štyri chyby sú v písaní mien (Genttner, Prandstetter, Emil Kadera) a ďalších desať v tituloch. Pre zaujímavosť uvádzame súčasné poradie žijúcich čs. skladateľov: 1. Valuška 24,5, 2. Brabec 20, 3. Pituk 18,17, 4. Formánek 14, 5. Šindelář 12,67, 6. Mlynka 12, 7. Kos 11, 8. Lačný 10,5, 9. Labai 10, 10. Pospíšil 8,33 atď. (Je veľmi pravdepodobné, že po vyjdení ďalšieho Albumu FIDE v najbližších mesiacoch, dvaja naši autori splnia normu na udelenie titulu medzinárodného majstra v kompozičnom šachu.)


Vzad <<  >> Vpred