Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 6. 2. 1993)


Problém č. 1184

Prof. Karol Mlynka, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (5+2)


Problém č. 1185

Viktor Meľničenko, Ukrajina

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (4+4)Kontrolná notácia: 1184: b. Ka7, Vh7, Sb3, Sf8, Jd5 (5), č. Ka5, Pb7 (2) – mat 2. ťahom, 1185: b. Ke7, De3, Sa6, Sg3 (4), č. Kd5, Sb1, Pc5, f6 (4) – mat 2. ťahom.

Riešenie oboch dvojťažiek (v č. 1184 si všimnite dve tematické zvodnosti a v č. 1185 okrem riešenia a tematickej zvodnosti aj zdanlivé hry 1...c4, Kc6) pošlite najneskôr do 22 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Dlhodobá riešiteľská súťaž o peňažné ceny

Obe dnešné pôvodné dvojťažky sú aj prvými dvoma súťažnými úlohami našej prvej dlhodobej riešiteľskej súťaže, v ktorej bude konkurovať 42 skladieb (väčšinou originálnych dvojťažiek a trojťažiek). Najlepší riešitelia získajú tieto peňažné ceny: I. cena 700 korún, II. cena 500 korún, III. cena 300 korún, IV. cena 100 korún. Ďalších 10 riešiteľov dostane 50 korún, ak získa aspoň 35 percent bodov z maximálne dosiahnuteľného počtu bodov.

Bodovanie riešení. O poradí riešiteľov rozhodne počet získaných bodov a v prípade rovnosti bodov žreb. Správne riešenie dvojťažky hodnotíme 2 bodmi, trojťažky 3 bodmi (riešenie treba uvádzať až do druhého ťahu bieleho, inak za neuvedenie tematického variantu strhneme 1 bod). Bodovanie iných skladieb bude dohodnuté osobitne podľa obtiažnosti danej skladby (viacťažky, štúdie a pod.). Objavenie vedľajšieho riešenia budeme hodnotiť rovnakým počtom bodov, ako hlavné riešenie. Jeden bod možno získať za uvedenie závažného duálu (druhej možnosti bieleho po tematickej obrane čierneho, pričom v jednom variante za duál možno získať iba jeden bod). Duály vo vedľajších riešeniach nebodujeme. Za oznámenie, že skladba je neriešiteľná, priznávame rovnaký počet bodov, ako za hlavné riešenie, pričom autorom zamýšľané riešenie nebodujeme. Za dôkaz ilegálnej pozície (ak sa postavenie skladby nedá odvodiť zo základného postavenia partie), priznávame jeden bod. Autor–riešiteľ nemusí posielať riešenie vlastnej skladby, no body za prípadné nekorektnosti sa mu nepriznávajú. Za oznámenie nesprávnej nekorektnosti (vedľajšie riešenie, duál, neriešiteľnosť a ilegálna pozícia) strhneme riešiteľovi za trest jeden bod. Žiadne opravy alebo doplnky k už odoslanému riešeniu sa nebodujú.

Ani doplnky k už odoslanému riešeniu ani v lehote sa už nebodujú (je preto zbytočné posielať opravu riešenia – hoci ešte v termíne). Osvedčilo sa, keď sa riešitelia zabezpečia proti prípadnej strate riešenia tak, že v nasledujúcom riešení stručne zopakujú predchádzajúce (číslo problému a úvodník). Na jednom korešpondenčnom lístku (resp. v liste) môžete posielať riešenia problémov aj z viacerých rubrík (vzhľadom k 22–dennej lehote maximálne 6 problémov).


Vzad <<  >> Vpred