Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(21. 8. 1953)


Ako pracovať v šachových oddieloch (krúžkoch). (Dokončenie)

Učebno–metodická komisia šachovej sekcie štátneho výboru pre telesnú výchovu a šport sa doteraz zle schádzala a výsledky jej práce boli nepatrné. Len v poslednom čase začala zostavovať vzorové celoročné plány práce šachových oddielov a výcvikové plány pre šachistov rôznych výkonnostných tried. Tieto vzorové programy a plány majú byť hotové do októbra 1953. Po vypracovaní budú rozoslané krajským a okresným šachovým sekciám, ako aj všetkým DŠO, aby príslušní činitelia mohli ďalšiu činnosť šachistov a ich odborný rast usmerňovať tak, ako to predpokladá uznesenie strany a vlády o rozvoji telesnej výchovy a športu v našej republike. m. Ľ. Potúček

Odkaz redakcie: Antonovi Fariusovi, ŠLÚ Tatranská Polianska: Po začlenení šachu do pôsobnosti Štátneho výboru pre telesnú výchovu a šport prevzali starostlivosť o šach jednotlivé dobrovoľné športové organizácie (DŠO). Strediskom šachovej činnosti na závodoch budú aj naďalej odborárske kultúrne zariadenia – závodné kluby a červené kútiky. Starostlivosť o organizovane uskutočňovanú šachovú činnosť v závodoch však vykonáva telovýchovná jednota. Formy spolupráce medzi vedením telovýchovnej jednoty a závodným klubom ROH sú vymedzené smernicami, ktoré dostali všetky krajské i okresné výbory TVŠ. Preto sa so svojím dopytom obráťte na šachovú sekciu Okresného výboru pre telesnú výchovu a šport Vysoké Tatry (súdruh Ľudo Spišský, Starý Smokovec).Úloha č. 491

Ján Janček, Solčany

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (12+7)


Úloha č. 492

Július Pál, Bratislava

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+9)Kontrolná notácia: 491: b. Ke1, Df7, Vc4, Vh4, Sa2, Sd6, Jd3, Jf4, Pb5, d2, e5, g2 (12), č. Ke4, Sf5, Je6, Jg4, Pc5, d4, d7 (7), mat 2. ťahom, 492: b. Kh8, Dg3, Vb8, Vh3, Se4, Sf6, Je6, Pd2 (8), č. Kc4, Va1, Sa8, Sb2, Jd4, Je1, Pa5, c5, g5 (9), mat 2. ťahom.

V prvej úlohe veľmi dobrý prvý ťah a zámena niekoľkých matov, v druhej sa zamenia pripravené maty 1...J:e6 2.Db3 mat, 1...Sa3 2.Dc3 mat, 1...Jd3 2.D:d3 mat. Riešenie za 14 dní.

Alexander Pituk opravuje svoju úlohu č. 469 pridaním č. Pf4, aby vylúčil duál vo vedľajšom variante 1...Vg4.

Choceň 1953. 9. augusta 1953 sa skončil v Chocni 2 týždne trvajúci finálový turnaj dorasteneckého preboru ČSR v šachu. Najlepšiu prípravu ukázali moravskí dorastenci a pomerne dobrý výkon podali tiež slovenskí účastníci; oproti predchádzajúcemu ročníku však bola úroveň slabšia. – Výsledky: I. Zikuška (Brno) 12 bodov, II. Bernátek (Gottwaldov) 10.5, III. Souček (Hradec Králové) 10.5, IV. Fabián (Praha) 9.5, V. Komora (Zvolen) 8, VI. Cezner (Praha) 8, VII. Hejný (Martin) 8, VIII. Blucha (Ostrava) 7.5, IX. Gerzsenyi (Košice) 7, X. Svátek (Praha) 7, XI. Chudoba (Ústí nad Labem) 6.5, XII. Koutník (Brno) 6.5, XIII. Matoušek (Brno) 5.5, XIV. Vendl (Praha) 4.5, XV. Kvapil (Brno) 4.5, XVI. Rákosník (Ústí nad Labem) 4.5.


Vzad <<  >> Vpred