Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(31. 7. 1953)


Odkaz redakcie: Závodný klub ROH v Luciabani: Na Vašu žiadosť o informáciu vo veci založenia šachového oddielu oznamujeme nasledovné: Šachisti majú byť organizovaní v rámci šachového oddielu závodnej jednoty DŠO. Vedenie závodnej jednoty DŠO vymenuje vedúceho a ďalších funkcionárov šachového oddielu, prejedná plán činnosti oddielu, bude sústavne sledovať a kontrolovať jeho činnosť a zahrnie do svojho rozpočtu i hospodárenie šachového oddielu. Vedenie závodného klubu zabezpečí šachovému oddielu vhodnú miestnosť, kde sa bude hrať šach v klubovom zariadení, a pomôže tiež šachovému oddielu pri popularizovaní šachu v závode. Hlásenia o počte členstva šachového oddielu treba predkladať spolu s ostatnými športovými odvetviami. Utvorenie šachového oddielu oznámte však cestou šachovej sekcie OVTVŠ, prípadne priamo šachovej sekcii KVTVŠ, pokiaľ okresná sekcia ešte nebola vytvorená. O zmenách členstva a o hosťovaní platia ustanovenia obdobné ako pre športové oddiely, o čom bližšie informácie Vám podá OVTVŠ. Dr. M. U.


Polofinále o prebor majstra republiky – Jihlava, 1953

Dámsky gambit

Biely: Ing. M. Olexa – Čierny: J. Šefc

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jc3 Jf6 4.Sg5 Se7 5.e3 0-0 6.Jf3 h6 7.Sf4 (na tento ťah čierny pohodlne vyrovná hru. Lepšie bolo 7.Sh4 b6 8.c:d5 J:d5 9.S:e7 D:e7 10.J:d5 e:d5 11.Vc1, alebo 7.S:f6 S:f6 8.Dc2) 7...c5! 8.Sd3 b6 9.0-0 Sb7 10.De2 Jbd7 11.Je5 (solídnejšie bolo 11.Vfd1) 11...J:e5 12.d:e5 (12.S:e5!) 12...d:c4! 13.S:c4 Jd5 14.S:d5 (biely hraje na slabého pešiaka "d5", ale lepšie bolo kľudné 14.Vfd1 J:c3 15.b:c3 Dc7, s rovnakou hrou) 14...e:d5 15.Vfd1 d4! 16.e:d4 c:d4 17.Se3? (to je rozhodujúca chyba, správne bolo hneď 17.Dg4!) 17...Sc5 18.Dg4 (18.Ja4 Dd5! 19.f3 D:e5 a vyhrá) 18...d:e3! (nepríjemné prekvapenie pre bieleho!) 19.V:d8 e:f2+ 20.Kh1 Va:d8 21.De2 (hrozilo Sa6) 21...Vfe8! 22.Vf1 Ve6 23.h4 (biely nemá už dostatočnú obranu proti hrozbe Vg6) 23...Vg6 24.Kh2 V:g2+ 25.Kh3 Vg1 (s hrozbou Sg2+) 26.Kh2 Se3! (teraz hrozí mat po Sf4+ a Sc8+) 27.V:f2 S:f2 28.Je4 S:e4 29.D:e4 Vd4 a biely sa vzdal. (Delmár)Úloha č. 487

Alexander Pituk, Banská Štiavnica

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+10)Kontrolná notácia: 487: b. Ka8, Da6, Vc4, Vh4, Sh2, Jb3, Pc2, c5 (8), č. Kd5, Dg1, Vf2, Vh7, Sg4, Sh8, Pa3, c3, f7, h6 (10), mat 2. ťahom. V úlohe veľmi dobrý kľúčový ťah a antiduál po ťahoch Vf2–f6 a f7–f6. Riešenie do 14 dní.

Riešenie úlohy č. 475 (Janček): 1.Jf4–h3 hrozí 2.Vf4 mat, 1...Jg6 (Jd5) 2.Sf5 mat, 1...Jd3 (Je2) 2.Ve2 mat. – Vedľajší variant 1...Se5 (Sg5) 2.Jg5 mat. – Zdanlivé maty po rovnakých obranách pred úvodníkom: 1...Jg6 2.Dd5 mat, 1...Jd3 2.Dd3 mat. – Zámena matov je umožnená tým, že pred úvodníkom sú polia d3, d5 kryté dva razy, kým f4 a f5 iba raz, kým po kľúčovom ťahu je to práve opačne; d3, d5, f4, f5 sú centrálne tematické polia tejto úlohy.

Riešenie úlohy č. 476 (Lačný): Úplná blokáda: 1...Je6~ 2.Jc5 mat, 1...Jf5~ 2.J:g3 mat, 1.Dc1–d1 tempo 1...Je6~ 2.D:g4 mat, 1...Jf5~ 2.De2 mat. – predĺžené obrany: 1...Je6–f4 2.Jc5 mat, 1...Jf5–e3 2.J:g3 mat. – Zaujímavé rozmnoženie predkľúčového obsahu. – Škoda, že úloha má vedľajšie riešenie 1.J:g3+ 2.J:f2 mat.


Vzad <<  >> Vpred