Vzad <<  >> Vpred

Šach

(12. 12. 1985)


Problém č. 104/3

Milan Bednár, Kurima

originál pre PN

Mat 3. ťahom (8-3)Riešiteľská súťaž

Problém č. 105/4: Holger Brantberg, St. 3/1972. Biely: Ka6, Dc8, Sc6, Sf4, Pe4 (5). Čierny: Kc5, Pc4 (2). Mat 2. ťahom.

Dnešné skladby už začínajú byť trocha obtiažnejšie na riešenie, ale ešte stále patria do tzv. ľahších úloh. Podávame zároveň informáciu, ako sa budú problémy bodovať do dlhodobej súťaže. Za dvoj-, troj-, štvorťažku, vždy 2, 3, 4 body. Za štúdiu 5 bodov. Okrem toho za každé vedľajšie riešenie, rovnakým počtom bodov ako hlavné riešenie, maximálne však do 3-násobku, čiže napr. úloha dvojťažky má 5 vedľajších riešení, ale body sa počítajú len z troch, čiže maximálne 6 bodov. Ďalej za opodstatnené uvedenie duálov, neriešiteľnosti a nelegálnosti pozície sa bude bodovať 1 bodom. Ale kto udá nesprávne nekorektnosť, čiže chybu, tomu sa strhne 1 bod. K tomu však riešiteľom prezradíme, že úlohy sú dosť dobre preskúšané, takže veľa nekorektností by nemalo byť, ale zasa vždy si treba úlohu preveriť, lebo nekorektnosť sa môže objaviť. Ešte na vysvetlenie otázky, čo je duál, odpovedáme: je to druhé pokračovanie matu. Čiže po obrane, ktorá bráni hrozbu (v tempovke každá obrana), idú dva alebo viac matov. V trojťažke a štvorťažke sa duály v 3. a 4. ťahu nepočítajú za duály a netreba ich uvádzať.

Dnešné riešenie treba zaslať do 14 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160. -mb-


Vzad <<  >> Vpred