Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(4. 2. 1993)


Problém č. 2297

Miroslav Havel, Česko

Ilustrovaný svět, 1903

Mat 2. ťahom (4+2=6)


Problém č. 2298

Manfred Zucker, Nemecko

Probleme, 1969

Mat 2. ťahom (4+3=7)Kontrolná notácia: 2297: bKd8 Da7 Sf7 Jd2 (4), čKb5 Pa5 (2) – dvojťažka, 2298: bKb5 Dg3 Vg4 Sf5 (4), čKd4 Pd5 e4 (3) – dvojťažka. Riešenie oboch skladieb zašlite najneskôr do 22 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, P. O. Box č. 70, Sliačska 1, 830 08 Bratislava 38 s poznámkou ŠACH pri adrese.


Nová dlhodobá riešiteľská súťaž

Dnešnými dvoma reprodukovanými dvojťažkami – miniatúrkami vypisujeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž, v ktorej bude konkurovať asi 70 skladieb. Najlepší riešitelia vyhrajú: I. cena: 500 korún, II. cena: 400 korún, III. cena: 300 korún, IV. cena: 200 korún, V.–X. cena: 100 korún. Ďalších 10 riešiteľov, ktorí získajú aspoň 40 bodov z maximálne dosiahnutého počtu bodov, dostane 50 korún.

Bodovanie riešení. O poradí riešiteľov rozhodne počet získaných bodov a v prípade rovnosti bodov žreb. Správne riešenie dvojťažky hodnotíme 2 bodmi, trojťažky 3 bodmi (riešenie treba uvádzať až do druhého ťahu bieleho, inak za neuvedenie tematického variantu strhneme 1 bod). Bodovanie prípadne uverejnených iných skladieb dohodneme pri uverejnení podľa obtiažnosti danej skladby (viacťažky, štúdie a pod.). Objavenie vedľajšieho riešenia budeme hodnotiť rovnakým počtom bodov ako hlavné riešenie. Jeden bod možno získať za uvedenie závažného duálu (druhej možnosti bieleho po tematickej obrane čierneho, pričom v jednom variante za duál možno získať iba jeden bod). Duály vo vedľajších riešeniach nebodujeme. Za oznámenie, že skladba je neriešiteľná, priznávame rovnaký počet bodov, ako za hlavné riešenie, pričom autorom zamýšľané riešenie nebodujeme. Za dôkaz ilegálnej pozície (ak postavenie skladby sa nedá odvodiť zo základného postavenia partie) priznávame jeden bod. Autor–riešiteľ nemusí zasielať riešenie vlastnej skladby, no body za prípadné nekorektnosti sa mu nepriznávajú. Za oznámenie nesprávnej nekorektnosti (vedľajšie riešenie, duál, neriešiteľnosť a ilegálna pozícia) strhneme riešiteľovi za trest jeden bod. (Dokončenie v nasledujúcej rubrike).


Vzad << >> Vpred