Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(23. 8. 1984)


Problém č. 1430

Šamir Čobanian, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+4=12)


Problém č. 1431

Lev Ulanov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+5=15)Kontrolná notácia: 1430: bKd3 Da1 Vf3 Sb7 Jd4 Pd2 f6 g3 (8), čKe5 Pc6 d6 g6 (4) – dvojťažka, 1431: bKa6 Dg8 Vf1 Se2 Sg7 Jb5 Jh3 Pb4 b7 c5 (10), čKe4 Ve5 Se6 Pc4 e3 (5) – dvojťažka. Riešenie oboch skladieb zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Nová dlhodobá riešiteľská súťaž

Dnešnými dvoma originálnymi skladbami vypisujeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž, v ktorej bude konkurovať asi 50 skladieb.

Pre najlepších riešiteľov sme pripravili tieto ceny: I. cena: Bakcsi: Ungarische Schach–Problem–Anthologie, 1983 (druhé doplnené vydanie v nemčine), II. cena: Album FIDE 1914–44/III, III.–IV. cena: Rudenko: Presledovanyje temy (1162 skladieb prevažne od autora), VII.–IX. cena: Formánek: Kompozičný šach na Slovensku, X. cena: V. Pachman: Vybrané šachové skladby Vladimíra Pachmana, Praha 1972 (333 skladieb nášho úspešného autora). Ďalších 10 riešiteľov, ktorí dosiahnu aspoň 30 bodov odmeníme hodnotnou šachovou literatúrou.

Bodovanie riešení. O poradí riešiteľov rozhoduje počet získaných bodov. Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci alebo kolektívy. Riešenia bodujeme nasledovne: dvojťažky 2 body, trojťažky 3 body (riešenia treba uvádzať až do druhého ťahu bieleho, inak za neuvedenie jedného tematického variantu strhneme 1 bod). Bodovanie prípadne uverejnených iných skladieb dohodneme pri uverejnení podľa obtiažnosti danej skladby (viacťažky, štúdie a. p.). Objavenie vedľajšieho riešenia hodnotíme rovnakým počtom bodov, ako hlavné riešenie. 1 bod možno získať za uvedenie závažného duálu (druhej možnosti po tematickej obrane čierneho), no v jednom variante za duál možno získať iba 1 bod. Duály vo vedľajších riešeniach nebodujeme. Za oznámenie, že skladba je neriešiteľná, priznávame rovnaký počet bodov, ako za hlavné riešenie, pričom autorom zamýšľané riešenie nebodujeme. Za dôkaz ilegálnej pozície (ak postavenie skladby sa nedá odvodiť zo základného postavenia partie) priznávame 1 bod. Autor–riešiteľ nemusí zasielať riešenie vlastnej skladby, no body za prípadné nekorektnosti sa mu nepriznávajú (ak by jeho skladba bola neriešiteľná, nezískava ani bod). Za oznámenie nesprávnej nekorektnosti (vedľajšie riešenie, duál, neriešiteľnosť a ilegálna pozícia) strhneme riešiteľovi 1 bod. Žiadne doplnky k už zaslanému riešeniu ani v zasielacej lehote sa už nebodujú (je preto úplne zbytočné zasielať opravu riešenia k už zaslanému riešeniu, hoci ešte v termíne). Žiadame Vás tiež o výrazné farebné vyznačenie nekorektností (najlepšie červenou ceruzkou), čím sa zmenší na minimum pravdepodobnosť ich prehliadnutia. Prosíme Vás tiež, aby ste riešenia nezasielali v listoch, ale na korešpondenčných lístkoch. Za porozumenie ďakujeme.


Vzad << >> Vpred