Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(11. 8. 1983)


Problém č. 1322

Lörinc Bata, Maďarsko

Népszava 1942

Mat 2. ťahom (5+1=6)


Problém č. 1323

Nándor Firbás, Maďarsko

Schachverband Luzern 1979

Mat 2. ťahom (5+2=7)Kontrolná notácia: 1322: bKa6 Da5 Sh2 Sh5 Jg6 (5), čKd7 (1) – dvojťažka, 1323: bKa4 Df6 Jc4 Pb3 e4 (5), čKc5 Sc7 (2) – dvojťažka. Riešenie oboch reprodukovaných skladieb zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Nová dlhodobá riešiteľská súťaž

Dnešnými dvoma dvojťahovými miniatúrkami vypisujeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž, v ktorej bude konkurovať 50 šachových skladieb, prevažne dvojťažiek – originálov nášho XV. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek – Hlas ľudu 1983. Pre najlepších riešiteľov sme pripravili tieto ceny: l. cena: Album FIDE 1965–67, II. cena: Album FIDE 1962–64, III. cena: Bakcsi: Kevésbábos Magyar Feladványok (nová zbierka 840 maďarských skladieb s 2–12 kameňmi), IV. cena: Zelepukin: Slovar šachmatnoj kompozicii, V. cena: Portisch–Sárközy: 600 okončánij, VI. cena: Nadareišvili: Etjud Glazami grossmajsterov, VII.–X. cena: Vladimirov – Kofman – Umnov: Grossmejster šachmatnoj kompozicii. Ďalších 10 riešiteľov, ktorí dosiahnu aspoň 30 bodov, odmeníme hodnotnou domácou alebo zahraničnou šachovou literatúrou.

Bodovanie riešení. O poradí riešiteľov rozhoduje počet získaných bodov a v prípade rovnosti bodov žreb. Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci a kolektívy. Riešenia bodujeme nasledovne: správne riešenie dvojťažky 2 body, trojťažky 3 body (riešenia treba uvádzať až do druhého ťahu bieleho, inak za neuvedenie jedného tematického variantu strhneme 1 bod). Bodovanie prípadne uverejnených iných skladieb dohodneme pri uverejnení podľa obtiažnosti danej skladby (viacťažky, štúdie a. p.). Objavenie vedľajšieho riešenia hodnotíme rovnakým počtom bodov, ako hlavné riešenie. 1 bod možno získať za uvedenie závažného duálu (druhej možnosti bieleho po tematickej obrane čierneho), no v jednom variante za duál možno získať iba 1 bod. Duály vo vedľajších riešeniach nebodujeme. Za oznámenie, že skladba je neriešiteľná, priznávame rovnaký počet bodov, ako za hlavné riešenie, pričom autorom zamýšľané riešenie nebodujeme. Za dôkaz ilegálnej pozície (ak postavenie skladby sa nedá odvodiť zo základného postavenia partie) priznávame 1 bod. Autor–riešiteľ nemusí zasielať riešenie vlastnej skladby, no body za prípadné nekorektnosti sa mu nepriznávajú (ak by bola jeho skladba neriešiteľná, nezískava ani bod). Za oznámenie nesprávnej nekorektnosti (vedľajšie riešenie, duál, neriešiteľnosť a ilegálna pozícia) strhneme riešiteľovi 1 bod. Žiadne doplnky k už zaslanému riešeniu ani v zasielacej lehote sa už nebodujú (je preto úplne zbytočné zasielať opravu riešenia k už zaslanému riešeniu, hoci ešte v termíne).

Žiadame Vás tiež o výrazné farebné vyznačenie nekorektností (najlepšie červenou ceruzkou), čím sa zmenší na minimum pravdepodobnosť ich prehliadnutia.


Vzad << >> Vpred