Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(3. 2. 1983)


Problém č. 1268

Walter v. Holzhausen, Nemecko

Deutsches Wochenschach 1899

Mat 2. ťahom (5+2=7)


Problém č. 1269

Henry Wald Bettmann, USA

Gazette Times, 1915

Mat 2. ťahom (5+2=7)Kontrolná notácia: 1268: bKg2 Df1 Vd8 Sh2 Pa4 (5), čKb7 Sa7 (2) – dvojťažka, 1269: bKh8 De3 Vh6 Sg3 Jf6 (5), čKf7 Pe7 (2) – dvojťažka. Riešenie oboch skladieb zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Nová dlhodobá riešiteľská súťaž

Dnešnými dvoma reprodukovanými miniatúrkami vypisujeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž, v ktorej bude konkurovať 50 šachových skladieb, prevažne dvojťažiek – originálov nášho XV. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek – Hlas ľudu 1983. Pre najlepších riešiteľov sme pripravili tieto ceny: I. cena: Album FIDE 1968-70, II. cena: Album FIDE 1914-44/I (dvojťažky), III. cena: Niemeijer-Kuiper: Hoekstenen (100 rôznych šachovych skladieb), IV. cena: Kasparian: Šachmatnyje etjudy, Dominancia (I+II diel, 2545 štúdií), V. cena: Kazancev-Kofman-Liburkin: Sovetskij šachmatnyj etjud, Moskva 1955, VI. cena: Portisch-Sarközy: 600 okončanij, Moskva 1979 (preklad z maďarčiny), VII.-X. cena: Vladimirov-Kofman-Umnov: Grossmejster šachmatnoj kompozicii, Moskva 1980 (zbierka 438 skladieb veľmajstra L. I. Lošinského). Ďalších 10 riešiteľov, ktorí dosiahnu aspoň 30 bodov odmeníme hodnotnou domácou alebo zahraničnou šachovou literatúrou.

Bodovanie riešení. O poradí riešiteľov rozhoduje počet získaných bodov a v prípade rovnosti bodov žreb. Na súťaži sa môžu zúčastniť kolektívy a jednotlivci. Riešenia bodujeme nasledovne: správne riešenie dvojťažky 2 body, trojťažky 3 body (riešenia treba uvádzať až do druhého ťahu bieleho, inak za neuvedenie tematického variantu strhneme 1 bod). Bodovanie prípadne uverejnených iných skladieb dohodneme pri uverejnení podľa obtiažnosti danej skladby (viacťažky, štúdie a. p.). Objavenie vedľajšieho riešenia hodnotíme rovnakým počtom bodov, ako hlavné riešenie. 1 bod možno získať za udanie závažného duálu (druhej možnosti bieleho po tematickej obrane čierneho), no v jednom variante za duál možno získať iba 1 bod. Duály vo vedľajších riešeniach nebodujeme. Za oznámenie, že skladba je neriešiteľná, priznávame rovnaký počet bodov, ako za hlavné riešenie (u dvojťažky 2 body, trojťažky 3 body, atď.,). Autorom zamýšľané riešenie nebodujeme (meníme tak bodovanie neriešiteľnosti podľa návrhu Petra Gvozdjáka z 13. 1. 1983.). Za dôkaz ilegálnej pozície (ak postavenie skladby sa nedá odvodiť zo základného postavenia partie) priznávame 1 bod. Autor-riešiteľ nemusí zasielať riešenie vlastnej skladby, no body za prípadné nekorektnosti sa mu nepriznávajú (ak by bola jeho skladba neriešiteľná, nezískava už ani bod!). Za oznámenie nesprávnej nekorektnosti (vedľajšie riešenie, duál, neriešiteľnosť a ilegálna pozícia) strhneme riešiteľovi 1 bod. Žiadne doplnky k už zaslanému riešeniu ani v zasielacej lehote sa už nebodujú (je preto úplne zbytočné zasielať opravu riešenia k už zaslanému riešeniu, hoci ešte v termíne). Žiadame Vás tiež o výrazné farebné vyznačenie nekorektností (najlepšie červenou ceruzkou), čím sa zmenší na minimum pravdepodobnosť ich prehliadnutia.


Vzad << >> Vpred