Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(15. 5. 1980)


Problém č. 983

Ing. Ľudovít Lačný, ČSSR

1. čestné uznanie

Čs. šach 1955/I

Mat 2. ťahom (9+5=14)


Problém č. 984

Ing. Ľudovít Lačný, ČSSR

1. miesto

ČSSR–Švédsko C 1. 7. 1970

Mat 3. ťahom (7+3=10)Kontrolná notácia: 983: bKh5 Sd4 Sg6 Jc8 Je8 Pa4 b6 c3 e6 (9), čKd5 Pb7 c4 d7 g7 (5) – dvojťažka, 984: bKe8 Ve2 Se4 Sh8 Jf6 Jf7 Pg5 (7), čKg6 Jf1 Pf5 (3) – trojťažka.

Pod názvom "Kompozičná šachová tvorba Ľudovíta Lačného" vydal SÚV ČSZTV 8. číslo metodických listov kompozičného šachu, ktoré obsahuje kompletnú tvorbu jedného z najvýznamnejších československých šachových skladateľov, majstra športu Ing. Ľudovíta Lačného (nar. 8. 12. 1926), rodáka z Banskej Štiavnice a dnes žijúceho a tvoriaceho v Žiari nad Hronom. Z ukážky jeho tvorby sme vybrali č. 983, ktoré obsahuje zdanlivé hry 1...K:e6, Kc6, ktoré sa po správnom úvodníku zamenia a naviac všetky štyri maty budú modelové! V trojťažke č. 984 je spracovaná téma antiduálu v štyroch tematických variantoch (za vynechanie jedného z nich budeme stŕhať 1 bod). Metodický list č. 8 stojí 4.– Kčs a môžete si ho objednať na adrese: Ing. Juraj Brabec, 801 00 Bratislava, Svetlá 3. Možno si objednať aj viacej exemplárov tejto brožúrky, ktorá je vhodná na výmenu zahraničnej literatúry.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 971 (Lobusov) z 3. 4. 1980. Zvodník 1.Jf5? (A) hr. 2.Dh6 mat (B) viazne na 1...h5! Zvodník 1.Je4? (C) hr. 2.d5 mat, 1...Vd3, V:f7 2.Dh6 (B), Jf6 mat, viazne na 1...Vf5! Rieši 1.Dh6 (B) hr. 2.Jf5 mat (A), 1...Ve3, V:f7, J:b6, Jc7 2.Je4 (C), Dc1, a8D, V:c7 mat. Nesúrodé záblesky moderných prvkov (L. Salai sr., Martin). Nudné pohrávanie si so šachovými figúrkami (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Zaujímavé spracovanie zámeny hrozieb a matov v Banného téme (M. Bednár, Kurima). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred