Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 7. 2. 1980)


Problém č. 955

V. I. Lebedev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+6=12)


Problém č. 956

Andrej Lobusov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+9=16)Kontrolná notácia: 955: bKe7 Dh8 Jg3 Jh5 Pc4 f2 (6), čKe5 Df3 Pc5 c7 d4 f6 (6) – dvojťažka, 956: bKg3 Dd6 Vf2 Sa1 Sd5 Jd1 Jd7 (7), čKd3 De8 Vc8 Sa4 Jd8 Pc2 d4 f3 g6 (9) – dvojťažka. Riešenie oboch úloh zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese.


Nová dlhodobá riešiteľská súťaž

Dnešnými dvoma originálnymi príspevkami vypisujeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž, v ktorej bude konkurovať 44 šachových úloh, prevažne originálnych dvojťažiek nášho XII. medzinárodného skladateľského turnaja. Pre najlepších riešiteľov sme pripravili tieto ceny: I. cena: Album FIDE 1968–70, II. cena: Album FIDE 1968–70, III. cena: Album FIDE 1965–67, IV.–VII. cena: Új Magyar Sakk Feladvány Antológia (Nová maďarská šachová antológia, obsahujúca 682 šachových skladieb od najlepších súčasných maďarských autorov), VIII. cena: R. Kofman: Šachmatnaja kompozícija 1974–76, Moskva 1978, IX.–X. cena: J. Fritz: Vybrané šachové problémy, Praha 1979 (výborná publikácia od známeho pražského veľmajstra). Ďalších 10 riešiteľov, ktorí dosiahnu aspoň 30 bodov odmeníme hodnotnou domácou alebo zahraničnou šachovou literatúrou. Prosíme Vás o propagáciu tejto hodnotnej riešiteľskej súťaže.

Bodovanie riešení. O poradí riešiteľov rozhoduje počet získaných bodov a v prípade rovnosti bodov žreb. Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci a kolektívy. Riešenia bodujeme nasledovne: dvojťažky 2 body, trojťažky 3 body (riešenie treba uvádzať až do druhého ťahu bieleho, inak za neuvedenie tematického variantu strhneme 1 bod). Bodovanie prípadne uverejnených iných skladieb (viacťažky, štúdie a. p.) bude dohovorené pri uverejnení podľa obtiažnosti danej skladby. Objavenie vedľajšieho riešenia hodnotíme rovnakým počtom bodov ako hlavné riešenie. 1 bod možno získať za udanie závažného duálu (druhej možnosti bieleho po tematickej obrane čierneho), no v jednom variante za duál možno získať iba 1 bod. Duály vo vedľajších riešeniach nebodujeme. 1 bod sa priznáva za oznámenie, že problém je neriešiteľný, no ak riešiteľ uvedie naviac aj autorom zamýšľané riešenie, získava príslušný počet bodov naviac. Za dôkaz ilegálnej pozície (ak postavenie úlohy sa nedá odvodiť zo základného postavenia partie) priznávame 1 bod. Autor–riešiteľ nemusí zasielať riešenie vlastnej skladby, no body za prípadné nekorektnosti sa mu nepriznávajú. Za oznámenie nesprávnej nekorektnosti (vedľajšie riešenie, duál, neriešiteľnosť a ilegálna pozícia) strhneme riešiteľovi za trest 1 bod. Žiadne doplnky k už zaslanému riešeniu ani v zasielacej lehote sa už nebodujú (je preto úplne zbytočné zasielať opravu riešenia k už zaslanému riešeniu i ešte v termíne).


Vzad << >> Vpred