Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(11. 9. 1980)


Problém č. 1017

Carl Schlechter, Rakúsko

Allgemeine Sportzeitung 1908

Mat 2. ťahom (4+3=7)


Problém č. 1018

Henri Weenink, Holandsko

Op de Hoogte 1918

Mat 2. ťahom (4+3=7)Kontrolná notácia: 1017: bKf1 Dh6 Jd2 Jf2 (4), čKc1 Pc2 c3 (3) – dvojťažka, 1018: bKc6 Df8 Jd7 Pe4 (4), čKe6 Vh6 Sh5 (3) – dvojťažka. Riešenie oboch skladieb zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Nová dlhodobá riešiteľská súťaž

Dnešnými dvoma reprodukovanými dvojťažkami vypisujeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž, v ktorej bude konkurovať 40 šachových úloh. Pre najlepších riešiteľov sme pripravili tieto ceny: I. cena: Album FIDE 1956–58, II. cena: Album FIDE 1968–70, III. cena: Album FIDE 1945–55, IV.–VIII. cena: Új Magyar Sakk Feladvány Antológia (nová maďarská šachová antológia obsahujúca 682 šachových skladieb od najlepších súčasných maďarských autorov), IX.–X. cena: V. Pachman: Vybrané šachové skladby, Praha 1979 (nová zbierka 402 skladieb od nášho najúspešnejšieho skladateľa). Ďalších 10 riešiteľov, ktorí dosiahnu aspoň 30 bodov odmeníme hodnotnou domácou alebo zahraničnou šachovou literatúrou. Prosíme Vás o propagáciu tejto hodnotnej riešiteľskej súťaže.

Bodovanie riešení. O poradí riešiteľov rozhoduje počet získaných bodov a v prípade rovnosti bodov žreb. Na súťaži sa môžu zúčastniť kolektívy a jednotlivci. Riešenia bodujeme nasledovne: dvojťažky 2 body, trojťažky 3 body (riešenia treba uvádzať až do druhého ťahu bieleho, inak za neuvedenie tematického variantu strhneme 1 bod). Bodovanie prípadne uverejnených iných skladieb (viacťažky, štúdie a. p.) bude dohovorené pri uverejnení podľa obtiažnosti danej skladby. Objavenie vedľajšieho riešenia hodnotíme rovnakým počtom bodov ako hlavné riešenie. 1 bod možno získať za udanie závažného duálu (druhej možnosti bieleho po tematickej obrane čierneho), no v jednom variante za duál možno získať iba 1 bod. Duály vo vedľajších riešeniach nebodujeme. 1 bod sa priznáva za oznámenie, že problém je neriešiteľný, no ak riešiteľ uvedie naviac aj autorom zamýšľané riešenie, získava príslušný počet bodov naviac. Za dôkaz ilegálnej pozície (ak postavenie skladby sa nedá odvodiť zo základného postavenia partie) priznávame 1 bod. Autor–riešiteľ nemusí zasielať riešenie vlastnej skladby, no body za prípadné nekorektnosti sa mu nepriznávajú. Za oznámenie nesprávnej nekorektnosti (vedľajšie riešenie, duál, neriešiteľnosť a ilegálna pozícia) strhneme riešiteľovi 1 bod. Žiadne doplnky k už zaslanému riešeniu ani v zasielacej lehote sa už nebodujú (je preto úplne zbytočné zasielať opravu riešenia k už zaslanému riešeniu, aj keď v termíne).


Vzad << >> Vpred