Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 5. 2. 1976)


Problém č. 541

Jozef Havran, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+9=16)


Problém č. 542

Prof. Karol Mlynka, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+10=20)Kontrolná notácia: 541: bKc6 Dh6 Sc2 Jc4 Je2 Pe5 g2 (7), čKe4 Da1 Va3 Vd3 Jd1 Jh3 Pb6 f5 h5 (9) – dvojťažka, 542: bKh1 Dd7 Vb4 Sb7 Ja6 Jg6 Pb5 c2 c5 e5 (10), čKd5 Dc6 Vc3 Sa8 Sd6 Jd8 Jf7 Pc7 g5 h3 (10) – dvojťažka.

Riešenie oboch dnešných originálov, ktoré sú prvými súťažnými problémami našej dlhodobej riešiteľskej súťaže vypísanej nižšie, zašlite do 12 dní na adresu Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Nová dlhodobá riešiteľská súťaž

Dnešnými dvoma originálnymi prácami dvoch popredných slovenských problémistov vypisujeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž, v ktorej bude konkurovať 40 šachových úloh (prevažne dvojťažiek, v každej rubrike dve). Pripravené sú nasledujúce ceny: I. cena: Album FIDE 1914–44/III (806 exoproblémov a štúdií), II.–III. cena: Album FIDE 1914–44/II (1278 trojťažiek a mnohoťažiek), IV.–V. cena: Album FIDE 1914–44/I (725 dvojťažiek), VI. cena: Album FIDE 1945–55, VII. cena: Album FIDE 1962–64, VIII. cena: I. Mikan: Galérie československých skladatelů, IX.–X. cena: V. Pachman: Vybrané šachové skladby. Ďalších 10 riešiteľov, ktorí dosiahnu aspoň 30 bodov, odmeníme hodnotnou domácou alebo zahraničnou šachovou literatúrou.

Bodovanie riešení. O poradí riešiteľov rozhoduje počet získaných bodov a v prípade rovnosti bodov žreb. Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci, aj kolektívy. Riešenie bodujeme nasledovne: za správne riešenie dvojťažky 2 body, trojťažky 3 body, atď. Objavenie vedľajšieho riešenia hodnotíme rovnakým počtom bodov ako hlavné riešenie. 1 bod možno získať za udanie závažného duálu (druhej možnosti po tematickej obrane čierneho), no v jednom variante za duál možno získať iba 1 bod. Duály vo vedľajších riešeniach nebodujeme, 1 bod sa priznáva za oznámenie, že problém je neriešiteľný, no ak riešiteľ uvedie naviac aj autorom zamýšľané riešenie, získava príslušný počet bodov naviac. Za dôkaz ilegálnej pozície (ak postavenie úlohy sa nedá odvodiť zo základného postavenia partie) priznávame 1 bod. Autor–riešiteľ nemusí zasielať riešenie vlastnej skladby, no body za prípadné nekorektnosti sa mu nepriznávajú. Za oznámenie nesprávnej nekorektnosti (vedľajšie riešenie, duál, neriešiteľnosť a ilegálna pozícia) strhneme riešiteľom za trest 1 bod. Žiadne doplnky k už zaslanému riešeniu nebodujeme.


Vzad <<  >> Vpred