Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(22. 3. 1973)


Problém č. 274

Jacob Haring, Holandsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+4=10)


Problém č. 275

Jevgenij M. Bezomščuk, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+2=9)Kontrolná notácia: 274: bKf7 De7 Vd6 Sa1 Je6 Jg3 (6), čKe5 Vc3 Jh5 Pb4 (4) – mat 2. ťahom, 275: bKe7 Dg1 Se3 Pd3 f3 f5 g3 (7), čKe5 Pd6 (2) – mat 2. ťahom.

Pretože náš V. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek s maximálnym počtom kameňov 10 zaujal už aj v zahraničí značný počet šachových skladateľov, uverejňujeme dnes na diagrame dve úlohy, v snahe uspokojiť tak čo najväčší počet prispievateľov. V č. 274 je spracovaná klasická téma (maty z batérie) a v č. 275 si treba všimnúť okrem riešenia aj zvodnosť (neprezradíme ju) a v nich maty po obranách 1...Kd5 a 1...K:f5.

Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 266 (Labai) z 25. 1. 1973. Pred úvodníkom sú na ťahy čierneho 1...Ve1, Se5 pripravené 2.Vc6, Sc5 mat. Po úvodníku 1.Ve2 hr. 2.Ve6 mat sa tieto maty polorecipročne zamenia: 1...Ve1, Se5 2.Sc5, S:e5 mat. Chutná maličkosť. Odmenu za správne riešenie dostanú: Jozef Vilem mladší z Nových Zámkov a Rudolf Petr z Banskej Bystrice.

Riešenie problému č. 267 (Durst) z 1. 2. 1973. Zdanlivé hry 1...Kf4, Sf6 2.Df3, De3 mat. Zvodník 1.Db2? hr. 2.De5 mat viazne na 1...c3! pričom maty zo zdanlivých hier sú zamenené: 1...Kf4, Sf8 2.Dd4, f3 mat. Rieši 1.Da5 hr. 2.De5 mat, 1...Kf4, Sf4, Sf6 2.Df5, Dd5 mat a maty sú opäť zamerané! Trojfázová zámena dvoch matov (Z–32–26) spracovaná v klasickej forme: zdanlivé hry – zvodník – riešenie. Odmenu za správne riešenie dostanú Fr. Vaško zo Senice a O. Onderčanin z Bratislavy.

* Na spoločnú otázku niekoľkých riešiteľov oznamujeme, že je pre nás výhodnejšie, ak svoje riešenia zasielate na korešpondenčných lístkoch a nie v listoch (a zrejme aj pre vás). Riešenia zapisujte približne tou formou, ako sú uverejňované. Neznamená to však, že by sme riešenie zaslané listom alebo zapísané iným spôsobom neuznali, no strácame tak veľmi veľa času.


Vzad <<  >> Vpred