Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 4. 2. 1971)


Problém č. 160

Zoltán Labai, Milanovce

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+2=7)

3 riešeniaKontrolná notácia: bKa2 Dc7 Vh3 Sc6 Jb2, čKc5 Jb8 – dvojťažka (3 riešenia). Všimnite si, aké maty sú pripravené pred úvodníkmi na ťahy čierneho po 1...Kb4, Kd4 a ako sa zamenia v jednotlivých troch riešeniach, ktoré síce pekné nie sú, no majú svoje čaro. Správne riešenie potom zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Je to prvý problém do súťaže, ktorú vypisujeme nižšie. Za každý správny úvodník dávame 2 body!


Dlhodobá riešiteľská súťaž o albumy FIDE

Dnešným problémom vypisujeme novú riešiteľskú súťaž, v ktorej bude konkurovať 20 šachových problémov. Je dotovaná Albumami FIDE a ďalšou problémovou literatúrou tentokrát nasledovne: I. cena: Album FIDE 1962–64 a kniha M. Niemeijera: Hoekstenen (100 úloh na kriedovom papieri, v ktorých je čierny kráľ vždy v rohu šachovnice), II. cena: Album FIDE 1945–55, III. cena: Album FIDE 1959–61, IV. cena: Album FIDE 1959–61, V. cena: Album FIDE 1956–58, VI. cena: M. Niemeijer: Hoekstenen. Ďalších 6 riešiteľov, ktorí dosiahnu aspoň 15 bodov odmeníme kvalitnou problémovou literatúrou. O poradí rozhodne počet získaných bodov a v prípade rovnosti bodov žreb. Na súťaži sa môžu zúčastniť aj kolektívy. Bodovanie riešení je nasledovné: Za správne vyriešenie dvojťažky 2 body (ak má viac riešení, tak za každé riešenie 2 body), trojťažky 3 body atď. Objavenie vedľajšieho riešenia hodnotíme rovnakým počtom bodov ako hlavné riešenie, 1 bod možno získať za udanie závažného duálu (druhé pokračovanie po tematickej obrane), no v jednom variante za duál možno získať iba 1 bod. 1 bod sa priznáva aj za oznámenie neriešiteľnosti problému, no ak riešiteľ uvedie i autorom zamýšľané riešenie, dostane príslušný počet bodov naviac. Za dôkaz ilegálnej pozície (ak postavenie diagramu sa nedá odvodiť zo základného postavenia partie) priznávame 1 bod. Za oznámenie nesprávnej nekorektnosti strhneme riešiteľom 1 bod.


Vzad <<  >> Vpred