Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: I. Ivančo

(31.8.1956)Krátke partie

Športové výkony sa porovnávajú rôznymi spôsobmi. Pomerne najjednoduchší spôsob na porovnanie výkonov je v atletike, kde sa meria čas alebo dĺžka trate. V takomto prípade sa ľahko dajú porovnávať výkony jednotlivých športovcov aj vtedy, keď sa dosiahli v rozpätí niekoľkých rokov na rôznych miestach. Na tomto podklade sa registrujú svetové, olympijské a iné rekordy. No v šachu podobné prirovnanie nie je možné. Ani v turnajovej praxi obvyklý výpočet percenta dosiahnutých bodov z počtu všetkých možných nám nič nemôže povedať, veď stopercentný výsledok môže dosiahnuť aj slabý šachista, ak ostatní účastníci sú nepomerne slabší. Zátopek by pisateľa týchto riadkov v behu na päťtisíc metrov porazil o veľký počet kôl, ale tým by nezlepšil terajší svetový rekord. Keďže výpočet spomenutého percenta nemôže byť meradlom pre výkon šachistu, bolo by treba nájsť inú možnosť. Zdalo by sa, že počet ťahov v partii by mohol dať obraz pre výkon. No nie je tomu tak, veď keby najkratšia partia mala svedčiť o najväčšom výkone, potom výhra čierneho po 1.f4 e6 2.g4 Dh4 mat by držala svetový rekord. Predpokladám, že by sa za rekord neuznala partia 1.e4 a čierny sa vzdal.

Pre posúdenie výkonu šachistu neprichádza do úvahy nijaký fyzikálny merací prístroj, preto pri posudzovaní dvoch hráčov i pri posudzovaní krásy dvoch partií môžeme iba porovnávať. Pri posudzovaní partie sa každému šachistovi páčia kratšie partie s prekvapujúcimi obratmi, kombináciami. Tentoraz sme vybrali ukážky takýchto partií, ale poznamenávame, že z hľadiska teórie otvorenia takéto krátke partie zvyčajne nie sú cenné.

Foulds-Lang (Prebor Nového Zélandu) 1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Jc6 5.Jf3 Db6 6.Sd3 c:d4 7.c:d4 Sd7 8.0-0 J:d4 9.J:d4 D:d4 10.Jc3 D:e5! (Čierny nemá nijaké obavy, pokojne si strávil aj druhého pešiaka.) 11.Ve1 Dd6 12.Jb5 S:b5 13.S:b5+ Kd8 (Prvá kompenzácia pre bieleho: čierny kráľ ostáva v strede šachovnice. Druhou kompenzáciou je lepší vývin figúr.) 14.Se3 Je7 15.Vc1 Jf5 (Keďže na d4 nie je biely pešiak, lepšie bolo Jc6, kde by jazdec mal dôležitú ochrannú úlohu.) 16.Sc5 Df4? (Iba D:c5 prichádzalo do úvahy.) 17.g3 Dg5 18.D:d5+!! e:d5 19.Sb6+! a:b6 20.Ve8 mat. Bielemu neostalo mnoho figúr, ale aktívne sa zúčastňujú na matovej sieti. Úlohári by povedali, že všetky biele figúry sú ekonomické.

Naša druhá partia je ďalším poučným vzorom na to, že tzv. Traxlerov variant sa v turnajovej partii dá hrať. Čierny si zrejme dôkladne preštudoval Keserove analýzy tohto variantu (vyšli v nemeckom preklade); pochybujeme totiž, že by sa bol stretol s originálnymi prácami nášho zomrelého šachového pracovníka. Wirtz-Fahnenschmidt (Marburg) 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Jf6 4.Jg5 Sc5!? (Traxlerov ťah!) 5.J:f7 S:f2+ 6.K:f2 J:e4+ 7.Ke3? (Rozhodujúca chyba, malo sa hrať Kg1) 7...De7 8.K:e4 d5+! 9.S:d5 Dh4+ 10.g4 S:g4 11.S:c6+ Sd7+ 12.Ke3 Dd4+ 13.Ke2 b:c6 14.Vg1 Sg4+ 15.V:g4 D:g4+ 16.Ke1 Dh4+ 17.Kf1 0-0 (Čierna dáma už dosť vytancovala bieleho monarchu. ale sama by ho nezdolala; ako však vidieť, posila je na ceste.) 18.De2 V:f7+ 19.Kg1 Vaf8 20.d3 Vf2 komédia sa skončila, kráľ podpísal kapituláciu. Zaslúžil si svoj osud, veď pol kráľovstva zanedbal.


Riešenie zašlite na adresu našej redakcie do konca septembra.

Mesačne päť správnych riešiteľov odmeníme knižnou cenou.


35. Benjamin G. Laws

The Nashville Daily American 1888

Biely na ťahu dá mat tretím ťahomVzad <<  >> Vpred