Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: I. Ivančo

(3.2.1956)Vežové koncovky

Začiatkom tohto roku zjavila sa v predajniach prvá slovenská šachová publikácia, ktorá sa zaoberá iba poslednou fázou šachovej hry, koncovkami. O knihu takéhoto druhu sa už dávno prejavoval záujem.

Publikácia svojím rozsahom, 296 strán, presahuje rámec, ktorý sa očakával. Autor I. Ivančo, ktorý je v šachových kruhoch dosť známy, usiloval sa o to, aby publikácia obsahovala podľa možnosti úplný prehľad teórie vežových koncoviek. Tým kniha presahuje rámec jednoduchej učebnice a stáva sa dobrou pomôckou pre hráčov vyšších výkonnostných tried i pre cvičiteľov a trénerov šachu.

Kniha je rozdelená na tri časti. Prvá z nich sa zaoberá teóriou koncoviek, z čoho vyplýva, že obsahuje materiál nanajvýš so siedmimi figúrami. V tejto časti je bohato zastúpená práca francúzskeho teoretika André Chérona, resp. sovietskeho majstra Grigorieva, ktorí sa najviac zaslúžili o vývin teórie tohto úseku šachovej hry. Pre štúdium tejto časti treba zdôrazniť, že pre šachistov nižších tried podrobný rozbor na stranách 50-168 je z istej stránky zbytočný. Pri štúdiu postačí zamerať sa predovšetkým na tie postavenia, ktoré sú spomenuté v Pithartovej "Příručke pro činovníky šachových oddílú – I. čast". Túto príručku však všade nedostať, preto je dobre si uvedomiť, že úplne postačí, ak si šachisti nižších výkonnostných tried postupne preštudujú najprv prvé dve-tri postavenia z jednotlivých kapitol. Na začiatku je látka slovami podrobne vysvetlená, zatiaľ čo ostatné diagramy obsahujú postavenia podobné alebo špeciálne, no hlavná zásada ostáva nezmenená.

Druhá časť knihy je venovaná praktickým partiám a obsahuje teda výber vežových koncoviek z praxe majstrov sveta, veľmajstrov a iných známych šachistov, väčšinou z dôležitých medzinárodných turnajov. Materiál je roztriedený na podklade určitých typov postavení, ktoré sa v partii môžu vyskytnúť. Táto časť sa dá ľahšie čítať, lebo medzi jednotlivými diagramami nie je natoľko úzky vzťah ako v časti prvej. Pri jednotlivých kapitolách sú state s charakteristickými črtami, ktoré majú čitateľovu myseľ usmerniť tak, aby pochopil význam rôznych typov. Zaujímavo sa podáva napríklad otázka obsadenia voľného stĺpca a jeho dôležitosti, rovnako poučná je aj kapitola "Veža na siedmom rade" a i.

Tretia časť je menším súborom štúdiových postavení a patových obratov. Pomocou niekoľkých záberov poukazuje autor na to, že k patovým obratom môže dôjsť aj v praktickej partii, veď známi veľmajstri stratili cenné polky pre neočakávaný pat.

Pri tlači sa do knihy vlúdilo niekoľko chýb. Aj keď sa venovala veľká starostlivosť korektúre, ušla pozornosti zámena kráľov na diagr. č. 14 a iné. Tieto chyby však čitateľ si môže sám na podklade kontextu opraviť. Z vecných nedostatkov treba spomenúť, že formulácia sprievodného textu je niekedy príliš rozvláčna, inde zas veľmi stručná.

"Vežové koncovky" iste zaujmú jedno z predných miest v knižniciach našich šachistov, ak cena Kčs 23,- za brožovaný výtlačok nikoho od nákupu neodradí. Vzhľadom na dôležitosť týchto koncoviek v praktickej hre publikáciu každému vážnemu šachistovi odporúčame.

Dr. Max. Ujtelky


5. Karl A. L. Kubbel

Šachmatnyj listok 1928

Biely na ťahu vyhráRiešenie tejto štúdie nezasielajte; svoje riešenie si porovnajte s diagramom č. 336 v spomenutej publikácii.


Vzad <<  >> Vpred