Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(28. 7. 1989)


Problém č. 1319 – originál

Alexandr N. Pankratiev, ZSSR

Pomocný mat 2. ťahom (6–11)

3 riešeniaKontrolná notácia: b. Ka7, Va6, Vc7, Sa8, Sf6, Jd4 (6), č. Kd5, Va3, Vg7, Sb3, Sg1, Jg8, Pc2, c6, f5, g6, h2 (11), čierny začne a pomáha bielemu tak, že mu ten svojím druhým ťahom dá mat. K cieľu vedú tri rôzne ťahy čierneho.

Tentoraz dávame priestor v našom okienku najčastejšiemu druhu exoproblémov – pomocným matom. Ten dnešný má tri riešenia. Autor, v súčasnosti veľmi plodný a úspešný skladateľ z Karagandy, v ňom spracováva tému návratu figúr oboch farieb v rekordnom počte. Pre bližšie pochopenie prezradíme prvé riešenie: 1.Je7 Vc:c6 2.Jg8+ Vc7 mat (čierny jazdec sa v matovej pozícii vracia na diagramové pole g8, obdobne je to aj s bielou vežou a jej návratom na pole c7). Druhé a tretie riešenie zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese). Za úplné a správne uvedenie oboch riešení možno získať po 2 body, spolu 4 body.


Riešenie problému č. 1313 (Ing. A. Bidleň): Úvodníkom 1.Sc2! tempo, sa do hry uvádzala bokom stojaca figúra. 1...Ke6, Ke4, Kf4 2.Vd6, Vd4, Vf3 mat. Batériové maty s (podľa autorovej definície) kopírujúcimi ťahmi. Miniatúra s úplne bezpešiakovou konštrukciou. Za úplné a správne riešenie bolo možné získať maximálne 2 body. A to sa podarilo temer všetkým riešiteľom.


K staršej skladbe

Zaujímavú informáciu nám zaslal Imrich Bandžuch zo Spišskej Novej Vsi.

Pri pozornom štúdiu knihy V. F. Rudenka: Presledovanije témy, objavil predchodcu skladby č. 1309 (R. Senkus). G. Anderson uverejnil už v roku 1921 nasledujúcu dvojťažku: I1 Secolo 1921, I. cena, b. Kc7, De7, Va3, Vb1, Sb3 (5), č. Kb5, Vg3, Sh7, Pc3, c6, f7 (6) – 2x. Rieši: 1.Kd6! s hrozbou 2.Db7 mat. Čierny sa bráni ústupmi svojho kráľa, alebo šachmi bielemu kráľovi 1...Kb6, Kb4, Vg6+, Vd3+ 2.Sc2, K:c6, Se6, Sd5 mat. Pri porovnaní úvodníka, hrozby i variantových matov tejto skladby s problémom č. 1309 zisťujeme úplnú analógiu. Pričom Senkusova práca vzniká pootočením Andersonovej. Navyše Senkusova pozícia obsahuje neekonomického bieleho Sa2. Vzhľadom na vyššie uvedené okolnosti sa problém č. 1309 vylučuje zo skladateľského turnaja originálov Východoslovenské noviny 1989-1990.


Vzad <<  >> Vpred