Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(26. 5. 1989)


Problém č. 1310 – originál

Viktor V. Kičigin a J. V. Belokoň, ZSSR

Mat 3. ťahom (11–8)Kontrolná notácia: b. Ke1, De8, Jc6, Je6, Pd2, d4, d6, e3, e5, g4, g5 (11), č. Kd5, Sb5, Ja4, Jc3, Pb6, c4, e2, g6 (8), biely začne a dá najneskôr tretím ťahom mat.

Dvojicu autorov dnešného originálu netreba zvlášť predstavovať. V. V. Kičigin z Permu uverejnil v našom ŠO už viacero originálov. Debutantom v tomto smere je J. V. Belokoň z Poltavy. Obidvaja sú ovenčení mnohými vyznamenaniami zo zahraničných súťaží. V ich spoločnej trojťažke zaujme kvalitný úvodník a pestré maty. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1304 (Ing. J. Bodnár): Riešiteľsky náročné zamieňanie voľného poľa f4 za d4 viedlo k úvodníku 1.Vd4! s hrozbou 2.Jf3 mat. Ústredným motívom obrany čierneho je jeho hra na poli úvodníka. 1...K:d4 2.Je2+ Ke5 3.f4 mat, 2...Kc4 3.b3 mat, 1...c:d4 2.Je2 f:g6 3.D:e6 mat. Napriek krátkej hrozbe a trochu jednostrannej hre bieleho nádejný výkon začínajúceho skladateľa, ktorý do redakcie zaslal ďalšiu kvalitnejšiu skladbu (uverejnená bude v najbližšom čase). Za správne a úplné riešenie bolo možné získať maximálne 3 body.


Krása šachových miniatúr

Šachové miniatúry priťahovali skladateľov od počiatku kompozičnej tvorby. Jednou z prvých zbierok miniatúr bola publikácia O. Blumenthala "Schachminiaturen" (prvý diel vyšiel v roku 1902 a druhý v roku 1903). Postupne počet kníh o šachových miniatúrach narastal hlavne zásluhou západonemeckého skladateľa a publicistu dr. Wernera Speckmanna. V posledných desaťročiach sa všeobecnou módou stalo vydávanie výberov najlepších miniatúr rôznych štátov. Takto vyšli zbierky Holandska (1972), Švédska (1973), Nórska (1973), Fínska (1984), Juhoslávie (1984), Francúzska (1985), Poľska (1986) a Sovietskeho zväzu (1987).

Z útlej knižôčky M. Kovačeviča "Minijature jugoslovenskych problemista" vyberáme trojfázovú dvojťažku. S. Janičijevič, Politika expres 1966, b. Ka2, Dg5, Sa7, Sf5, Jc6, Pd4 (6), č. Kb5 (1) – 2X. Riešenie: 1...Ka4, Ka6 2.Sc2, Sc8 mat, zvodnosť 1.Dd8? t. 1...Ka4, Ka6 2.Da5, Db6 mat, doplnkový variant 1...K:c6 2.Dd7 mat, ale vyvracia 1...Kc4!, Rieši 1.De7!! tempo, 1...Ka4, Ka6, Kc6, Kc4 2.Db4, Sd3, Dd7, Dc5 mat. Trojfázová zámena dvoch matov pri využití čiernej "hviezdice". Klasická ukážka toho, že je možné aj "náročné témy aplikovať do miniatúrnych foriem.


Vzad <<  >> Vpred