Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(13. 1. 1989)


Problém č. 1291 – originál

RNDr. Stanislav Vokál, CSc., Košice

Mat 4. ťahom (4–3)Kontrolná notácia: b. Kg3, Vh1, Sh7, Jc4 (4), č. Ke2, Pe3, g7 (3), biely začne a dá najneskôr štvrtým ťahom mat.

K dnešnému problému možno prisúdiť viacero prívlastkov – prvý originál, prvá miniatúrna skladba, prvá mnohoťažka i prvá práca košického autora v tomto roku. V súčasnosti už skúsený mnohoťažkár – RNDr. S. Vokál, CSc., – pracuje so známymi motívmi, pričom na skladbe okrem minimálnej formy zaujme aj pekný úvodník. Táto skladba je druhou súťažnou v novej kvartálnej riešiteľskej súťaži. Jej riešenie, ako aj riešenie problému č. 1290 (V. F. Rudenko) b. Kg7, Da6, Vc7, Vg6, Sf3, Sh2, Jc6 (7), č. Ke6, Sh4, Pd7, e5, f6 (5) – dvojťažka, možno stále zasielať do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1281 (P. Durst): Ďalšia variácia na miniatúrne trojťažky, ale v tomto prípade s duálovým defektom. Najprv však autorova intencia: 1.Jf6! tempo. Nájsť tento klasický úvodník (dávajúci dve voľné polia čiernemu kráľovi) bolo nad sily mnohých dobrých riešiteľov. 1...Kf7 2.Dd7+ Kg6 (Kf8) 3.Dh7 (Sh6) mat, 1...Ke5 2.De3+ Kd6 (Kf5) 3.Sf4 (De4) mat, 1...c5 2.Dd7+ Ke5 3.Dd5 mat. Avšak riešitelia našli aj duál po 1...Ke5 2.Dd7 s zugzwangom 2...c5 3.Dd5 mat. Za úplné riešenie bolo možné získať maximálne 3+1 t. j. 4 body.


4. Svetová súťaž v kompozičnom šachu

Stála komisia FIDE pre kompozičný šach vypísala 4. Svetovú súťaž v kompozičnom šachu ako najväčšiu skladateľskú súťaž družstiev (štátov). Zasielacia lehota pre zásielky jednotlivých štátov je 1. 3. 1990. Súťaží sa v 10 tematických oddeleniach, ale každý štát si môže z nich vybrať najviac osem. Vo výsledku súťaže sa uverejní 20 najlepších skladieb v každom oddelení. Skladby na 1. miestach dostanú po 20 bodov, ďalšie postupne o 1 menej. Víťazom súťaže sa stane štát s najväčším súčtom bodov zo všetkých oddelení.

Vzhľadom na veľký rozsah informácií (tém) prinesieme ich postupne na pokračovanie vo viacerých rubrikách.

Tentoraz uvádzame definície dvojťažkárskych tém.

Téma: A1 dvojťažky (navrhlo Grécko): V diagramovej pozícii existuje biela batéria (priama alebo nepriama). V zdanlivých hrách alebo vo zvodnosti najmenej dve obrany vedú k rozličným matom s využitím "otvorenia" tejto batérie. Úvodník zruší túto batériu a dovolí nové (zamenené) maty po tých istých obranách.

Téma A2 dvojťažky (navrhlo Holandsko): Tá istá dvojitá hrozba (A+B) je vo dvoch pokusoch vyvrátená rozličnými obranami a, b. V riešení tieto obrany vedú striedavo k jednému z matov dvojitej hrozby pokusov, pričom možno použiť ľubovoľnú hrozbu okrem A, B, resp. tempo. Dovolené je použiť aj trojitú hrozbu s tromi pokusmi a tromi tematickými variantmi atď.

Bližšie informácie ohľadne tém, možnosti účasti i celkovej organizácie súťaže možno získať na adrese našej redakcie, prípadne priamo u kapitána nášho družstva Ing. B. Formánka, CSc., Zimná 2, 821 02 Bratislava.


Vzad <<  >> Vpred