Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(6. 1. 1989)


Problém č. 1290

Valentin Fedorovič Rudenko

I. cena

"64" 1972

Mat 2. ťahom (7–5)Kontrolná notácia: b. Kg7, Da6, Vc7, Vg6, Sf3, Sh2, Jc6 (7), č. Ke6, Sh4, Pd7, e5, f6 (5), biely začne a dá druhým ťahom mat.

Autorom dnešného v novom roku prvého problému je významný sovietsky veľmajster Valentin Fedorovič Rudenko. V jeho kompozičnej tvorbe zohrávajú dôležitú rolu dvojťažky. Tá dnešná obsahuje dve zdanlivé hry, zvodník a zaujímavé riešenie. Riešenia treba zasielať do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).

Pred otvorením ďalšieho roka činnosti Šachového okienka želá jej vedenie všetkým skladateľom, riešiteľom i občasným čitateľom v novom roku veľa zdravia, osobnej pohody i šachových úspechov.


Riešenie problému č. 1280 (M. Dukić): Rieši: 1.Db2! hrozí 2.Ve3 mat, 1...K:c4, Ke3, e3 2.Db5, Vc3, Dc2 aj duál Vd4 mat. Miniatúra s jedným pekným modelovým matom, ale, žiaľ, aj s duálom, za objavenie ktorého bolo možné získať 1 bod navyše, spolu 3 body za celý problém.


Skladateľské súťaže "Východoslovenské noviny 1989-90"

Redakcie Východoslovenských novín a vedenie Šachového okienka vypisujú na roky 1989-1990 dvojročné medzinárodné skladateľské súťaže v týchto oddeleniach: 1. Dvojťažky, 2. Trojťažky, 3. Mnohoťažky, 4. Štúdie, 5. Exoproblémy. Originálne skladby na ľubovoľnú tému možno zasielať najneskôr do 1. 9. 1990 na adresu redakcie Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 (s poznámkou ŠACH). V každom z oddelení, rozhodcovia, ktorých budú určení dodatočne, sú pripravené tri vecné ceny a ďalšie vyznamenania.


Riešiteľská súťaž

Po skúsenostiach z minulých rokov dochádza k návratu k staršej forme kvartálnych riešiteľských súťaží. K zmene pristupujeme aj pri hodnotení jednotlivých problémov. Dnešným reprodukovaným problémom teda začína nová kvartálna riešiteľská súťaž, v ktorej počas troch mesiacov budú riešiteľom predložené originálne skladby z nového dvojročného turnaja vyššie vypísaného a vybrané reprodukované kvalitné úlohy. Riešenia budú bodované takto: za dvojťažku, trojťažku, mnohoťažku a štúdiu po 2, 3, 4, 5 bodov. Pri iných skladbách (napr. s viacerými riešeniami a rôznymi výzvami) budú vopred určené maximálne bodové zisky. Za nájdenie vedľajšieho riešenia možno získať toľko bodov ako za autorskú intenciu, nakoľko je niekedy veľmi ťažké rozlíšiť čo autor zamýšľal. Objavenie každého duálu i nelegálnosti pozície ohodnotíme 1 bodom navyše. Za správne udanie neriešiteľnosti možno získať toľko bodov, ako za autorovu intenciu. V takom prípade nie je potrebné hľadať pôvodný autorov úmysel. Po skončení súťaže budú odmenení prví traja a ďalší dvaja z tých, ktorí získali aspoň 50 percent možných bodov. Riešenia všetkých problémov treba zasielať do 10 dní od vyjdenia Šachového okienka na adresu redakcie. Žiadne opravy ani doplnky k už zaslaným riešeniam nie sú povolené.

Ďalšie stretnutie záujemcov o kompozičný šach sa uskutoční dnes – 6. januára o 17.00 hodine v klubovni šachového oddielu TJ Slávia UPJŠ – na Medickej ul. č. 6 v Košiciach.


Vzad <<  >> Vpred