Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(20. 1. 1989)


Problém č. 1292 – originál

Milan Bednár, Kurima

Mat 2. ťahom (11–9)Kontrolná notácia: b. Ke7, Dh8, Vb4, Vg4, Sa8, Se3, Jh4, Pc5, e4, e6, g5 (11), č. Ke5, Vf1, Sf7, Je2, Je8, Pc3, f3, f6, g3 (9), biely začne a dá druhým ťahom mat.

V skladbe si treba všimnúť štyri tematické zvodnosti, ktoré spolu s riešením tvoria moderný novostrategický obsah. Banného a Vladimirovova téma sú transformované do zámien funkcií polí, obľúbenej to autorovej témy. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1282 (A. Koštek): Autorské riešenie je takéto: 1.J:e5!! s hrozbou 2.Vd5 mat, 1...De5, V:e5, D:c4, Jc5, Ve8+, J:b6 2.Vg6, J:c4, b:c5, f:e8J, V:b6 mat. Strategickými motívmi presýtené riešenie, ktoré predznamenáva možnosti ďalšieho zlepšovania sa. Od mladého skladateľa možno čoskoro očakávať nové, stále kvalitnejšie práce. Tentoraz skladba obsahuje aj nekorektnosť za objavenie ktorej priznávame ďalšie 2 body navyše. Vychádza totiž aj vedľajšie riešenie 1.J:e7! atď. Autor pohotovo pripravil opravu (premiestnením č. Sh6 na pole f8). Riešitelia mohli získať maximálne 4 body.


4. Svetová súťaž v kompozičnom šachu

Dnes prinášame definície ďalších tém:

Téma B1 trojťažky (navrhla NSR): V zdanlivej hre biely matuje ihneď po ťahu čierneho x. V prvom ťahu tematického pokusu B sa biely tohto matu "vzdá", takže ťah x sa stáva vyvrátením. Po úvodníku riešenia C a inej obrane čierneho v prvom ťahu y vyjde manéver tematického pokusu (2. B), lebo po obrane x (alebo inej obrane tým istým kameňom x') vychádza nový mat D.

Téma B2 trojťažky (navrhlo Švajčiarsko): Tiché (nešachujúce) ťahy bielej dámy nasledujú po ťahoch toho istého čierneho kameňa.

Svoje originálne skladby môžu autori zasielať na adresy vedúcich jednotlivých oddelení: B1-B2 – Zoltán Labai, Mierová 42, 941 07 Milanovce.

Adresy vedúcich oddelení A1-A2 budú oznámené dodatočne.

Každý autor má možnosť si skontrolovať (dať preskúšať na počítači) svoje skladby na adrese: Ing. I. Jarolín, Černyševského 39/22, 851 01 Bratislava, alebo V. Kotěšovec, Drahobejlova 37, 190 00 Praha 9.


Vzad <<  >> Vpred