Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(13. 9. 1985)


Problém č. 1112 – originál

Ján Janočko, Humenné

Mat 2. ťahom (8–9)Kontrolná notácia: b. Kb4, Vc3, Vf5, Sf3, Sf4, Jg7, Pb2, c2 (8), č. Kd4, Sf1, Sg5, Ja4, Jb6, Pd6, f7, g6, h6 (9), biely začne a dá druhým ťahom mat.

Dnešný originál mladého skladateľa je druhým problémom našej dlhodobej riešiteľskej súťaže. Skladba obsahuje zdanlivé hry 1...J:c3, Sf6, d5, Sh3 a jednu zvodnosť. Moderná novostrategická práca je ďalším čiastočným úspechom autora.

Pre tých, ktorým prípadne ušiel minulý prvý problém, prinášame kontrolnú notáciu: b. Kh1, Da4, Vc4, Sc8, Pf5, g5 (6), č. Ke5, Pd5, e6, g6 (4) – dvojťažka.

Riešenia obidvoch problémov zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Švermova 47, Košice 042 66 (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1106 (A. Benedek): A-pozícia: 1.Kd4 Jg4 2.Ve4 Vd8 mat, B-pozícia: 1.Kd6 Ve7 2.Sd5 Jf5 mat, C-pozícia: 1.Jd4 Jf7 2.e5 V:e5 mat. Zaujímavé blokovania polí čiernymi figúrami vo forme trojníka. Všetky tri pozície do seba organicky vhodne zapadajú. Samozrejme sa končia modelovými matmi. Skutočne vkusná, aj keď trochu rutinérska práca skúseného skladateľa (v súčasnosti vedúceho kompozičnej časti maďarského časopisu Sakkélet). Riešitelia si s týmto pre našu rubriku trochu nezvyčajným problémom vcelku dobre poradili. Treba podotknúť že v niektorých štátoch sú pomocné maty veľmi obľúbené (napríklad práve u našich južných susedov) a poskytujú mnoho možností. V našej rubrike na ne z dôvodu potreby uverejňovania originálov skladateľskej súťaže neostáva miesta.


Opravy starších problémov

I. Lebloch opravuje svoj problém č. 1088 pridaním bieleho pešiaka na poli g7. Riešenie sa tým nemení.

M. Dukić z Juhoslávie opravuje svoj problém č. 1095 pridaním čierneho pešiaka na poli b4. Ako riešenie zostáva hlavné autorské riešenie.

M. Henrych opravuje svoj problém č. 1097 takto: v A-pozícii namiesto čierneho pešiaka f7 dáva bieleho pešiaka na pole g7. V B-pozícii premiestňuje bieleho pešiaka z poľa g7 na pole d7. Tým sa odstránila ilegálnosť B-pozície.

Prípadné námietky proti týmto opravám treba zasielať na adresu redakcie.


Na pamiatku výborného poľského skladateľa Saturnina Limbacha (nar. 26. 12. 1907, zomrel 11. 12. 1984) vypísali v Poľsku medzinárodný turnaj v dvoch oddeleniach: samomaty 4-12 ťahom a samomaty 2-4 ťahom (maximálniky). Rozhodcom je E. Iwanow, ktorý udelí po tri ceny v každom oddelení. Zásielky treba zasielať najneskôr do 31. 12. 1985 na adresu: Okregowy Zwiazek Szachowy, ul. Pulaskiego 4/6, 42-200 Czestochowa, PĽR.


Vzad <<  >> Vpred