Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(4. 4. 1958)


Úloha č. 4

Leonid I. Zagorujko

I. cena

ČSTV 1953

Mat 2. ťahom (6–7)Kontrolná notácia. Biely: Ka8, Db4, Ve7, Sb8, Se8, Jd4 (6). Čierny: Kd5, Vc1, Vf1, Sh1, Je1, Jg4, Pa6 (7), biely dáva mat 2. ťahom (za správne riešenie 3 body). Na pokračovanie prinášame našim riešiteľom dvojťažku, ktorá je spracovaná zaujímavým spôsobom - téma zámeny matov.


Riešiteľská súťaž

I. riešiteľská šachová súťaž, ktorá začala v 10. čísle "Východoslovenských novín" pokračuje veľmi pekne. Pre veľký záujem súťaže predlžujeme termín zaslania riešenia úlohy č. 2 do 11. apríla t. r.


Podmienky súťaže

V súťaži predložíme na riešenie 10 šachových úloh s uvedeným počtom bodov, ktorý možno získať za úplné riešenie. Poradie riešiteľov sa zostaví podľa počtu získaných bodov. Najlepších 30 riešiteľov (doteraz 15 a pri ešte väčšom počte účastníkov súťaže sa počet najlepších riešiteľov zvýši) odmeníme vecnými cenami ako: hodiny, šachové hodiny, šachové súpravy, vreckové a cestovné šachy, knihy zo šachovej literatúry a iné. Okrem toho, po každom kole spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme jedného výhercu, ktorý dostane jednú knihu zo šachovej literatúry. Vyžrebovanie sa bude konať každý utorok o 17,30 hod. v šachovom stredisku Jednoty Košice v Petrovovom sade.

Termín na zaslanie šachových úloh určujeme 14 dní po uverejnení. Riešenie zasielajte na adresu "Východoslovenských novín", Košice, Šmeralova ul. č. 18. Korešpondenčný lístok označte heslom "Šachová súťaž". Riešiteľskú súťaž vedie predseda komisie problémového šachu krajskej sekcie Michal Vernarec.


Upozornenie pre riešiteľov začiatočníkov

Od riešiteľa začiatočníka sa na počiatku vyžaduje iba znalosť zapisovania ťahov. Na to stačí vedieť, že stĺpce na šachovnici sú označené malými písmenami (odľava a, b, c, d, e, f, g, h), vodorovné rady číslami (zdola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) a figúry veľkými písmenami (K = kráľ, D = dáma, V = veža, S = strelec, J = jazdec, P = pešiak).

Ak uvidíme napísané Dd1-h5, znamená to, že dáma, ktorá stojí na polí d1 tiahne na pole h5 a pod. Pri ťahu pešiakom je zvykom označovať len pole, ako d2-d4. Chceme naznačiť, že ťah figúry je spojený s braním, kladie sa miesto značky "-" značka ":", napr.: Sg5:c1 alebo Dd1:h5. Iné v šachovej tlači užívané značky sú tieto: + = šach napr.: Vg5-a5+; 0-0 = malá rošáda; 0-0-0 = veľká rošáda; ! = najlepší alebo silný ťah; ? = chybný alebo slabý ťah.

Chod figúr: Bieli pešiaci idú na diagrame zdola nahor, čierni opačne.

Výzva pod diagramom určuje druh problému. Používajú sa zväčša skrátené výzvy ako "mat 2. ťahom", čo znamená, že začne biely a dáva čiernemu kráľovi mat 2. ťahom. Podobne je to aj s ostatnými ako "mat 4. ťahom" a pod.

Riešenia sa majú písať kompletne, t. j. nielen úvodník, ale aspoň hlavné varianty. Oprava napísaného riešenia môže byť samozrejme rôzna, ale najprehľadnejšia je vtedy, keď sú jednotlivé varianty pod sebou.


Príklad:

1.Dd3-h7 hrozí 2.Dh7-f7 mat

1...Sa1-f6 2.Dh7:h5 mat.

Pokročilejší šachisti-riešitelia užívajú skrátenú formu notácie:


Príklad:

1.Dh7 hrozí 2.Df7 mat

1...Sf6 2.D:h5 mat.


Vzad <<  >> Vpred