Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(7.7.1988)



Problém č. 72Ľudovít Pullman

596 Pravda 6.7.1973









Mat 2. ťahom (7–8)



Kontrolná notácia: b. Kb4 Dg5 Ve2 Sc6 Jc5 Jf1 Pc2 (7), č. Kd4 Sa4 Sd6 Jb1 Jf6 Pe3 f4 g7 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do týždňa na adresu redakcie, Októbrové nám. 7, 816 33 Bratislava. Dvaja vyžrebovaní riešitelia vyhrajú hodnotné knižné ceny.

Do zoznamu bratislavských šachových skladateľov patrí aj ďalšia júlová "dvojica". Ing. Ľudovít Pullman sa v našom meste narodil (26.7.1936) a dlhodobo žil, hoci ako fytopatológ absolvoval Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre. Kompozičným šachom sa začal zaoberať ako 36-ročný a ešte v prvom roku tvorby uverejnil dvojťažku, ktorej venujeme dnešný diagram. O rok starší Ing. Václav Zalčík (nar. 28.7.1935 v Staškove) je absolventom ekonomicko-inžinierskej fakulty SVŠT v Bratislave, potom pracoval ako stavebný technik v Žiline. Jeho prvotina (trojťažka) sa objavila už 30.6.1962 v Smene. Žiaľ, obom autorom kompozičný koníček zakrátko odcválal...

Riešenie problému č. 70 (Zábojník): 1.d5 tempo, 1...Sb1, Sc2, Ve2~, V:e1(Ve3), e3 2.Je3, D:c2, V:e4, Dc2, D:d3 mat. Bezduálová tempovka s pekným využitím poloväzby Sf1-Ve2-Sd3-Kc4 (keď po odťahu jedného čierneho kameňa sa uplatní väzba druhého a naopak). – Knihy za správne riešenie vyhrávajú: RNDr. Juan Carlos Benítez, Š. D. Družba II, č. i. 509, 842 14 Bratislava a Cyril Opalek, Šumavská 36, 821 08 Bratislava. (Zároveň srdečne blahoželáme RNDr. Benítezovi k veľmi úspešnému ukončeniu štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK v odbore jadrovej chémie.)


Vzad <<  >> Vpred