Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Redigujú: Miroslav Havel, Kral. Vinohrady, Moravská 27 a Ing. Karol Weber, Bratislava, Leinburgova 13.

(28.6.1925)Zo sbierky: K. A. L. Kubbel: "150 Endspielstudien"Štúdia č. 4

K. A. L. Kubell, Leningrad

Rigaer Tageblatt 1909

Sbierky č. 9

Biely remizuje (3+3)


Štúdia č. 5

K. A. L. Kubell, Leningrad

Listok S. K. P., 4. XII. 1921

Sbierky č. 77

Biely remizuje (4+5) 

Štúdia č. 6

K. A. L. Kubell, Leningrad

Originál sbierky č. 141

Biely vyhraje (4+4)


Štúdia č. 7

K. A. L. Kubell, Leningrad

Originál sbierky čís. 150

venovaný P. Romanovskému

Biely vyhraje (3+5)Kontrolná notácia: Štúdia 4: b. Kd1, Va7, Sc8 (3), č. Ke8, Vh8, Ph6 (3), biely tiahne a remizuje. Štúdia 5: b. Kd1, Da6, Se2, Pb6 (4), č. Ke3, Vf2, Jc4, Pb2, c3 (5), biely tiahne a remizuje. Štúdia 6: b. Kh8, De7, Sg4, Pf2 (4), č. Kh1, Da2, Sa6, Pc3 (4), biely tiahne a vyhraje. Štúdia 7: b. Kb1, Df5, Jg4 (3), č. Kh3, De7, Jc5, Pa4, c6 (5), biely tiahne a vyhraje.


Leonid (K. A. L.) Kubbel: "150 Endspielstudien"

Leningrad 1925

Pred nejakým časom ohlásená sbierka štúdií K. A. L. Kubbela dočkala sa v týchto dňoch vydania. Po lanskej knihe Troického, pôsobí toto neobjemné dielo skromným dojmom, ale hneď z prvých diagramov vytušíte, že čo do myšlenkového bohatstva, pôvodnosti motivov, nezadá nijako dielu Troického a čo do umeleckej potencie značí dokonca vzostup vo vývoji ruskej štúdie. G. Löwenfisch, ktorému v úvodnej stati pripadol ukol kriticky zhodnotiť Kubbelovu štúdiovú tvorbu, omedzuje sa v svojom úsudku väčšinou na stručný výpočet predností, jaké tá ktorá štúdia má. V svojom záverečnom resumé zachádza potom do medzí do istej miery extrémnych, prirovnávajúc Kubbela k tvorcovi hypermodernej partie dr. S. Tartakowerovi. V obidvoch vidí znova vzkriesenie kombinačného umenia. Z tohoto hľadiska je mu Kubbel zakladateľom hypermodernej štúdie, objaviteľom nových ciest, po ktorých ostatne — jak ďalej hovorí — nekráča už sám, súc nasledovaný J. de Villeneuve Esclaponom a H. Matisonsom. Kubbelovi samotnému, jak doznáva vo vlastnom predhovore, ktorý tvorí jakýsi doplňok Lôwenfischovho textu, je kombinácia najzávažnejšou složkou komposičného umenia štúdiového. Dotýkajúc sa priamo svojej umeleckej metódy, hovorí ďalej, že vždy hladel na to, aby počiatočná pozícia mala pokiaľ možné prirodzený vzhľad, aby sa čo najmenej líšila od skutočne sohranej partie a aby pod nenútenou tvárnosťou čo nejskrytejšie zahalovala riešenie. Túto snahu — nútno z obdivom priznať — korunoval autor svojím dielom dokonale.

Prvú štúdiu uverejnil Kubbel v "St. Petersburger Zeitung" roku 1904 už v svojom 13. roku. Jeho pomer ku štúdii bol z počiatku bez tesnejšieho vzťahu a skôr náhodný, bola pôvodnou jeho doménou oblasť úlohová. Len v roku 1918 nastáva v jeho tvorbe trvalý prechod od úlohy ku štúdii, ku ktorej priputáva ho záujem čím ďalej tým viac sústredenejší. Dnes, keď v svojom 34. roku vydáva súbor doterajšieho štúdiového diela, dovedeme v ňom oceniť zralého umelca, ktorý snáď nedosahuje vždy hĺbky Troického, aniž hlboko theoretisuje, ale dáva za to štúdii rástnuť skôr do šírky, aby šachový dej znásobil a rozvetvil vo variantové rozpiatie.

Úprava knihy je riešená s vkusom. Štúdie sú chronologicky seradené po dvoch na lichej (pravej) strane, kdežto ľavá je vyhradená riešeniu. Dúfajme, že čo do korektnosti štúdií, prezkúšaných bratmi Kubbelovými Arvidom a Eugenom, bude riešiteľ menej sklamaný, než-li u diela Troického. V čele sbierky je autorov portrét; záver tvorí 20 štúdií — originálov.


Riešenie úloh a štúdií

Úloha č. 1 (M. Havel). b. Ka1, Da8, Vc3, Sc7, Jc5, Je1, Pd2 (7), č. Kd4, Sf6, Jf8, Jh7, Pb5, c4, e3, f5, g4 (9). Mat 3. ťahom. — 1.Dg2 akokoľvek 2.d:e3+ atď., 1...b4 2.Ja4 atď., 1...Sg5 2.Jc2+ atď.

Úloha č. 2 (K. Traxler). b. Kc7, Da2, Ve8, Se7, Jf1, Pe2 (6), č. Kd4, Sa8, Jb2, Pb4, c3, c6, f2, f7, g6, g7 (10). Mat 3. ťahom. — 1.Je3 akokoľvek 2.Da7+ atď., 1...K:e3 2.Sg5+ atď., 1...c2 2.D:b2+ atď., 1...Ke5 2.D:f7 atď.

Štúdia č. 1 (M. Soukup). b. Ke6, Jb4, Pc7, h2 (4), č. Kd4, Sf3, Jb1, Pa6, c6, e7, h5 (7), biely remizuje. — 1.Jc2+ Ke4 2.Je3 K:e3 3.h3 Sg2 4.c8D S:h3+ 5.Ke5 S:c8 pat. (4.Ke5? Ja2! s nasledujúcim 5...Jc4+ a vyhrá).

Úloha č. 3 (K. A. L. Kubbel). b. Ke8, Dh1, Ve3, Vg5, Pa3, b5, c2, d4, e7 (9), č. Kc4, Va5, Ja8, Jg2, Pa4, b2, c7, e2, e4, f2 (10). Mat 3. ťahom. — 1.Dh6 Va6 2.V:e4 atď., 1...K:d4 2.c3+ atď., 1...akokoľvek 2.Dc6(De6)+ atď.

Úloha č. 4 (Fr. Havelka). b. Ka3, Dc5, Vg8, Jd6 (4), č. Ka8, Vh2, Sb7, Sb8, Ja2, Pa6, e4, f3 (8). Mat 3. ťahom. — 1.Jc8 akokoľvek 2.Da7+ atď., 1...S:c8 2.D:c8+ atď., 1...Sd6 2.J:d6+ atď.

Štúdia č. 2 (F. J. Prokop). b. Kc1, Vf2, Jf3 (3), č. Ka4, Sg6, Jg8, Pb5 (4), biely vyhrá. — 1.Je5 Sh5 (1...Se8 2.Vf8 atď., 1...Sh7 2.Vf7 Se4 3.Vf4 atď., 1...Je7 2.Vf6 Sh5 3.Kd2 atď. ako v hlavnej hre) 2.Kd2 (s hrozbú 3.Vf5 lebo 3.Vf8) 2...Je7 3.Vf6! (hrozí 4.Vh6; na 3.Vf8? odpovie čierny 3...Sg6 4.J:g6 J:g6 5.Ve8 b4 6.Ke3 Ka3 remis) 3...Jd5! (3...Jc8 4.Vc6 Je7 5.Vh6 Se8 6.Ve6 atď.) 4.Vd6 Jc7! (na 4...Jb4 nemá čierny obrany proti 5.Vd8 s nasledujúcim 6.Vh8) 5.Vd7 (nie 5.Vc6 pro 5...Jd5) 5...Je8 (na 5...Ja6 6.Va7 Ka5 7.Va8! s nasledujúcim 8.Vh8 atď.; na 5...Je6 6.Vh7 Jf4 7.Ke3 Jd5+ [na 7...Jg2+ 8.Ke4 atď.] 8.Kd4 Jf4 9.Ke4 atď., lebo 8...Jf6 9.Vh6 atď.) 6.Vh7 Jf6 7.Vh6 Je4+ 8.Ke3 Jg3 9.Kf4 Je2+ 10.Kg5 Jg3 (na 10...b4 11.K:h5 a ľahko vyhrá; na 10...Se8 11.Ve6 atd.) 11.Va6+ K akokoľvek 12.Kh4 atď.


Vzad <<  >> Vpred