Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(2.2.1990)


Problém č. 2269 – originál

Ivo Lebloch, Humenné

Mat 2. ťahom

2 riešenia


Problém č. 2270 – originál

Pavel Zvarka, Zvolen

Pomocný mat 2. ťahom

3 riešeniaProblém č. 2271 – originál

Štefan Todek, Banská Bystrica

Biely vyhráEchové maty

Dvojťažka obsahuje štyri "malé" pokusy s hrozbami, ktorým sa čierny ubráni, v oboch riešeniach sa však biely zaobíde bez hrozieb. Tri riešenia pomocného matu sa končia echovými modelovými matmi – tejto odbornej terminológii porozumie azda každý, kto ich nájde. Pri štúdii uvádza autor tento hlavný variant: 1.b4 V:a4 2.Jc2 Kb6 3.Kb3 Va6 4.b5 Va5 5 Ja3 V:a3+ 6.K:a3 a6 7.c7 K:c7 8.b:a6 Kb6 9.Kb4 K:a6 10.Kc5 a vyhrá – riešiteľov prosíme o skontrolovanie korektnosti, prípadne o doplnenie vedľajších variantov. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2269 b. Kb4 Dh8 Sb8 Pb2 d7 (5), č. Ka6 Pb7 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy bieleho, 2270 b. Kb1 Da6 Vf1 (3), č. Ke5 Dd4 Vh1 Sb5 Pa5 e7 h2 (7), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú tri prvé ťahy čierneho, 2271 b. Kb2 Je3 Pa4 b3 c6 e4 h2 (7), č. Ka6 Va5 Pa7 e6 h3 (5), biely začne a vyhrá.)

Riešenie problému č. 2254 (Skubák) z 22.12.1989: Zvodnosti 1.Ve2? hrozí 2.Se5 mat, 1...V:e2 2.J:e2 mat, 1...Se4!, 1.Sd3? hrozí 2.Jg6 mat, 1...S:d3 2.J:d3 mat, 1...Ve4!, riešenie 1.Vc5 hrozí 2.g3 mat, 1...Se4, Ve4 2.Se5, Jg6 mat. Hrozbové paradoxy vo forme Dombrovskisovej témy, čo je na začiatočníka výborný výkon, celkový dojem však trochu kazí úvodník, ktorým sa zapájajú do hry dve "nové" figúry.

Riešenie problému č. 2255 (Gvozdják) z 22.12.1989: 1. riešenie 1.K:a2 Va8+ 2.K:b2 Sg7 mat, 1...Sg7 2.Ka1 Va8 mat, 2.riešenie 1.K:b2 Sg7+ 2.K:a2 Va8 mat, 1...Va8 2.Ka1 Sg7 mat. Schematický, ale teoreticky zaujímavý pomocný mat, v ktorom hlavné úlohy hrajú nenápadní bieli pešiaci.

Knihy za riešenia problémov č. 2254 a 2255 vyhrávajú: Vladimír Bunganič, Třebíčska 15, 066 01 Humenné, Slavomír Stano, Stodolova 1882/4, 031 01 Liptovský Mikuláš a Marta Tomanová, Švermova 27, 040 01 Košice.


Pravda – Tirnavia

K našim tradičným súťažiam v skladaní šachových problémov uvádzame niekoľko poznámok.

Problém č. 1970 (Mihalčo) z 10.7.1987, ktorého vedľajšie riešenie sme uviedli 16.6.1989, opravil autor v stanovenej lehote takto: b. Kd1 Ve1 Vf3 (3), č. Kd4 Vb2 Pa2 a4 (4), biely vyhrá, hlavný variant riešenia 1.Va3 Vb1+ 2.Ke2 Vb2+ 3.Kf1 Vc2 4.V:a4+ Kc3 5.Ve3+ Kb2 6.Vb4+ Kc1 7.Ve1+ Kd2 8.Vb3! Vc1 9.Vb2+ Kc3 10.V:a2 a vyhrá.

Problém č. 497 (Packa) z bulletinu Pat a mat upravuje autor takto: b. Kf1 Pd4 (2), č. Ke8 Db2 Vh8 Sc8 Se3 Ja7 Jg7 Pb5 d3 (9), pomocný mat 5. ťahom, 1.Sf5 d5 2.0-0 d6 3.Kh8 d7 4.Vg8 d8J 5.Sh7 Jf7 mat, b) Pd4 na e4, 1.Se6 e5 2.Sf7 e6 3.0-0 e7 4.Dh2 e8J 5.Dh8 Jf6 mat, c) ďalej Vh8 na a8, 1.Sb7 e5 2.0-0-0 e6 3.Kb8 e7 4.Ka8 e8J 5.Vb8 Jc7 mat, d) ďalej Dd2 na g3, 1.Sd7 e5 2.0-0-0 e6 3.Db8 e7 4.Je6 e8J 5.Jc7 Jd6 mat. Za prípadné objavenie nekorektností v oboch opravách možno získať knižnú prémiu.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 8. februára t. r. od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred