Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(4.3.1988)


Problém č. 2043 – originál

Stanislav Marek, Prešov

Mat 2. ťahom


Problém č. 2044 – originál

Vladimír Bušík, Prievidza

Pomocný mat 2. ť., 2 riešeniaProblém č. 2045 – originál

Miloš Sečkár, Trenčín

Biely vyhráTri problémy na riešenie

Dvojťažka stále sa zlepšujúceho mladého Prešovčana sa bude páčiť tým riešiteľom, ktorí "prešetria" aj zvodnosť 1.Dd1?. Pomocné maty si rapídne získavajú na popularite – čím upútajú dve riešenia č. 2044? Po dlhom čase sa prihlásil svojím originálom náš skúsený štúdiár z Trenčína: kto sa podujme rozlúsknuť tento oriešok, ktorého hlavný variant sa končí v siedmom ťahu? – Riešenie pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (dvoch za úlohy, jedného za štúdiu) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2043 b. Kh2 Dh5 Va4 Vc8 Sa7 Sc6 Jb1 Je3 Pd2 (9), č. Kd3 Sc1 Sf5 Jc4 Jf8 Pe6 h3 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2044 b. Ke6 Sf7 Sf8 Je7 (4), č. Kb4 Dd4 Pb5 b7 (4), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva rozličné úvodné ťahy čierneho; 2045 b. Kf5 Sa8 Pa6 (3), č. Kc4 Pc3 d5 d7 (4), biely začne a vynúti výhru.)

Riešenie problému č. 2029 (Boldižár) z 15. januára: 1.S:f5 hrozí 2.Je6 mat, 1...Jd3+, J:g6, D:b6 2.V:d3, D:e4, Dh8 mat. Autor by sa mal pokúsiť ešte o "pridanie" variantu 1...e:f3 (e3) s matom, v ktorom sa využije väzba Jf4...

Riešenie problému č. 2030 (Petruš) z 15. januára: Zdanlivá hra 1...g4 2.D:f4 mat, riešenie 1.Dc3 tempo 1...g4, f3+, K:e4, Kg4 2.De5, D:f3, S:g6, Dh3 mat. Pekná konštrukcia a výborný úvodník, dávajúci čiernemu kráľovi dve únikové polia.

Riešenie problému č. 2031 (Nízky) z 15. januára: a) 1.c:d5 Jf4 2.Kd4 Jd3 mat, b) 1.Kd7 d:c6+ Kc8 3.Vh8 mat, c) 1.Kd6 Vh8 2.Kd7 Vd8 mat. Škoda, že mat v b) nie je modelový (dva razy napadnuté pole d8).

Knihy za riešenia problémov č. 2029-2031 vyhrávajú: Jan Mišečka, Brigádnická 711/9, 363 01 Ostrov u K. V., Miroslav Ondtko, Lesná 2, 044 42 Rozhanovce a Marián Oravec, Pod Skalkou 1, 080 01 Prešov.

Problém č. 1962 (Sovík) z 19. júna 1987 opravuje autor takto: b. Ke7 Da8 Vc2 Vh3 Sb1 Sc1 Jd7 Jf3 Pd4 d5 e2 e6 g2 (13), č. Ke4 Db3 Va1 Vb4 Sg1 Jg3 Jg4 Pa6 b6 f4 f5 h6 (12), mat 3. ťahom: Zdanlivé hry 1...D:d5 2.Vc5+ V:b1 3.D:d5 mat, 1...S:d4 2.Vc3+ 3.Jd2 mat, 1...Jh5 2.Vc4+ 3.Jd2 mat, riešenie 1.Dh8 hrozí 2.De5+ J:e5 3.Jf6 mat, 1...D:d5 2.Vc3+ 3.Jd2 mat, 1...S:d4 2.Vc4+ 3.D:d4 mat, 1...Jh5 2.Vc5+ 3.Jd2 mat.


Saratov – Bratislava

Príklad na tému trojťažiek: b. Kf1 Dc3 Sa4 Sd6 Jc4 Pf2 g5 (7), č. Kd5 Vf8 Sc8 Je1 Jh3 Pa6 d7 f7 (8), mat 3. ťahom, 1.Sb3! (dáva únikové pole c6) hrozí 2.Je3+ K:d6 3.Jf5 mat, 1...f5 2.Db4! (pole d4) Ke4 3.Je5 mat, 1...Jf4 2.Sc7! Kc6 3.Jd6 mat (vedľajšie varianty 1...Kc6 2.Db4, 1...Ke4 2.De5+ atď.). Je to vynikajúca trojťažka s modelovými matmi, tie však nie sú povinné.

Príklad na tému štúdií: b. Kg1 Se8 Jg7 Pg6 h4 (5), č. Kh6 Vf6 (2), biely vyhrá: 1.Jh5! K:h5 2.g7+ Vg6+ 3.S:g6+ Kh6! 4.g8J+! K:g6 5.Kg2 a vyhrá, 2...Kh6 3.g8V! a vyhrá. Téma je veľmi stará, pôjde o to, ako ju autori dokážu "zmodernizovať".


Bratislavský krúžok

Č. 6-7 bulletinu krúžku kompozičného šachu Pat a mat bolo distribuované s niekoľkotýždňovým oneskorením a obsahuje dve chyby vo výzvach originálov: č. 273 (Nemček) má dvojníky b) Vb7 na b2, c) Sb2 namiesto Vb2, d) Kh2 na g1 (v c); č. 280 má mať výzvu Biely remizuje.

Najbližšie stretnutie krúžku bude vo štvrtok 10. marca t. r. o 18. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 277.


Vzad <<  >> Vpred