Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(7.4.1978)


Problém č. 977 – originál

Ivan Kiss, Kežmarok

Autorova prvá skladba









Mat 2. ťahom

a) diagram b) č. Jh8 namiesto Pf7



Kontrolná notácia: biely Kh4 De8 Se4 Jg4 Pd4 (5 kameňov), čierny Ke6 Pd7 e7 f7 (4 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom, druhý problém vznikne po vynechaní Pf7 a pridaní čierneho jazdca h8. Touto dvojníkovou dvojťažkou od nádejného 14-ročného autora začíname v našej rubrike


Novú riešiteľskú súťaž

v ktorej vyhrávajú traja prví riešitelia ceny 300, 200 a 100 Kčs. Okrem toho odmeníme publikáciami z kompozičného šachu ďalších 11 riešiteľov s najväčším počtom bodov a 11 vyžrebovaných riešiteľov spomedzi tých, ktorí správne rozriešili aspoň tri problémy. Spolu bude teda 25 výhercov, pričom do súťaže patria všetky problémy, ktoré uverejníme do konca júna.

Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci i kolektívy. Riešenia treba posielať vždy do 13 dní od uverejnenia problému na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACHOVÁ SÚŤAŽ (pri adrese).

Bodovanie v súťaži je takéto: Za správne riešenie dvojťažky dostanú riešitelia 2 body, za trojťažku 3 body atď. Objavenie vedľajšieho riešenia (inej možnosti bieleho v prvom ťahu, ktorá vedie tiež k cieľu) hodnotíme rovnakým počtom bodov ako hlavné riešenie, udanie závažného duálu (druhého pokračovania po tematickej obrane) 1 bodom. Za oznámenie neriešiteľnosti sa priznáva 1 bod, ak však riešiteľ pritom uhádne intenciu (autorské riešenie), dostane navyše príslušný počet bodov. Jeden bod dávame aj za dôkaz prípadnej ilegálnosti pozície (ak ide o postavenie, ktoré nemožno odvodiť zo základného postavenia partie). Nesprávne uvedené vedľajšie riešenie, neriešiteľnosť alebo ilegálnosť pozície ohodnotíme strhnutím jedného bodu. V riešeniach treba uviesť prvý ťah, hrozbu (alebo tempo) a jednotlivé varianty až do matu.

Riešenie problému č. 968 (Nandráži) z 3. marca: 1.Dh7 hrozí 2.D:d7 mat, 1...V:h7 (a pod.), Vd8, V:c7, S:b5, S:h7 (Sf5), Jb6, c:b4+ 2.Vd6, Df7, J:c7, De4, Sc4, V:c5, J:b4 mat. Na prvotinu pekná variantová dvojťažka. Duál po 1...Vf7 2.D:f7, Vd6 mat nemožno pokladať za závažný.

Riešenie problému č. 969 (Bednár) z 3. marca: 1.Vc2 hrozí 2.Vc4 mat a 1.Vf2 hrozí 2.Dc4 mat, so zámenou matu po 1...Se5 (2.Jf2 a J:c1 mat) a ďalšími rozdielnymi variantmi (1...K:d3+ 2.Vg2 mat v prvom riešení a 1...Sg8, Sf4 2.Dg6, V:f4 mat v druhom). Pekné sú aj varianty 1...J:d3, d5 2.Ve2, D:h7 mat.

Ceny za riešenia vyhrávajú: László Barna, 1075 Budapest, Madách Imre út 2-6. VI. 55, Maďarsko, Pavol Filippi, Lermontovova 2, 801 00 Bratislava a Ladislav Németh, Komenského 35, 010 01 Žilina.

* Na skladateľskej súťaži štúdií Pravda C 9.1.1978 sa zúčastňuje 9 autorov so 17 skladbami: M. Bednár 2, A. Bobek 2, M. Hlinka 1, G. Kollárik 1, M. Križovenský 2, O. Mihalčo 3, J. Michalko 1, L. Polaček 2 a B. Sivák 3. Štúdie sú už u rozhodcu veľmajstra J. Fritza a predbežný výsledok uverejníme v júli.


Vzad <<  >> Vpred