Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(25. 3. 1995)


Problém č. 1400

Luis Cornelis Willemsens, Holandsko

Tijdschrift van de K.N.S.B. 1954

Mat 2. ťahom (5+1)


Problém č. 1401

Philip Hamilton Williams, USA

Birmingham Post 1890

Mat 2. ťahom (5+1)Kontrolná notácia: 1400: b. Ka4, Dd4, Vh7, Sf7, Jc7 (5), č. Kb7 (1) – mat 2. ťahom, 1401: b. Ke6, Dg4, Sc5, Sf3, Pb4 (5), č. Kb5 (1) – mat 2. ťahom.

Dnešnými dvoma dvojťahovými miniatúrkami začíname novú dlhodobú riešiteľskú súťaž, jej presné pravidlá nájdete nižšie.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práce, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH.


Nová dlhodobá riešiteľská súťaž

Dnešnými dvoma skladbami vypisujeme veľkonočnú dlhodobú riešiteľskú súťaž, v ktorej bude konkurovať 30 šachových problémov. Pre najúspešnejších riešiteľov sme pripravili tieto peňažné ceny: I. cena 400 Sk, II. cena 350 Sk, III. cena 250 Sk, IV. cena 150 SK a V. cena 100 Sk. Ďalších 5 riešiteľov dostane 50 Sk, ak získajú aspoň 30 percent z maximálne dosiahnuteľného počtu bodov.

Bodovanie riešení. O poradí riešiteľov rozhodne počet získaných bodov. V prípade rovnosti bodov cenový fond prvých troch cien rozdelíme rovnomerne. Správne riešenie dvojťažky hodnotíme 2 bodmi, trojťažky 3 bodmi (riešenie treba uvádzať až do druhého ťahu bieleho, inak za neuvedenie tematického variantu strhneme 1 bod). Bodovanie iných skladieb sa dohodne osobitne podľa obtiažnosti danej skladby (viacťažky, štúdie a pod.). Objavenie vedľajšieho riešenia budeme hodnotiť rovnakým počtom bodov ako hlavné riešenie. Jeden bod možno získať za uvedenie závažného duálu (druhej možnosti bieleho po tematickej obrane čierneho, pričom v jednom variante za duál možno získať iba jeden bod). Duály vo vedľajších riešeniach nebodujeme. Za oznámenie, že skladba je neriešiteľná, priznávame rovnaký počet bodov ako za hlavné riešenie, pričom autorom zamýšľané riešenie nebodujeme. Za dôkaz ilegálnej pozície (ak sa postavenie skladby nedá odvodiť zo základného postavenia partie), priznávame jeden bod. Autor–riešiteľ nemusí posielať riešenie vlastnej skladby, no body za prípadné nekorektnosti mu nepriznáme. Za oznámenie nesprávnej nekorektnosti (vedľajšie riešenie, duál, neriešiteľnosť a ilegálna pozícia) strhneme riešiteľovi za trest jeden bod. Žiadne opravy alebo doplnky k už odoslanému riešeniu sa nebodujú (je preto zbytočné posielať opravu riešenia – hoci ešte v termíne). Na jednom korešpondenčnom lístku alebo v liste môžete (ale nemusíte) posielať riešenia problémov z viacerých rubrík.


Vzad <<  >> Vpred