Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(16. 7. 1994)


Problém č. 1328

Alexandr Galickij, Rusko

Schachminiaturen 1903

Mat 2. ťahom (3+2)


Problém č. 1329

Vasyl Kalina, Ukrajina

"64" 10.7.1925

Mat 2. ťahom (2+5)Kontrolná notácia: 1328: b. Kf4, De4, Vg8 (3), č. Kd7, Pc7 (2) – mat 2. ťahom, 1329: b. Kh3, Dg2 (2), č. Kh5, Jh2, Pc6, g6, h6 (5) – mat 2. ťahom.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, P. O. Box 124, 814 99 Bratislava s poznámkou ŠACH.


Nová dlhodobá riešiteľská súťaž

Dnešnými dvoma skladbami vypisujeme letnú dlhodobú riešiteľskú súťaž, v ktorej bude konkurovať 20 šachových problémov. Pre najlepších riešiteľov sme pripravili tieto peňažné ceny: I. cena 300 Sk, II. cena 250 Sk, III. cena 150 Sk. Ďalších 6 riešiteľov dostane 50 Sk, ak získajú aspoň 30 percent z maximálne dosiahnuteľného počtu bodov.

Bodovanie riešení. O poradí riešiteľov rozhodne počet získaných bodov. V prípade rovnosti bodov cenový fond prvých troch cien rozdelíme rovnomerne. Správne riešenie dvojťažky hodnotíme 2 bodmi, trojťažky 3 bodmi (riešenie treba uvádzať až do druhého ťahu bieleho, inak za neuvedenie tematického variantu strhneme 1 bod). Bodovanie iných skladieb sa dohodne osobitne podľa obťažnosti danej skladby (viacťažky, štúdie a pod.). Objavenie vedľajšieho riešenia budeme hodnotiť rovnakým počtom bodov ako hlavné riešenie. Jeden bod možno získať za uvedenie závažného duálu (druhej možnosti bieleho po tematickej obrane čierneho, pričom v jednom variante za duál možno získať iba jeden bod). Duály vo vedľajších riešeniach nebodujeme. Za oznámenie, že skladba je neriešiteľná, priznávame rovnaký počet bodov ako za hlavné riešenie, pričom autorom zamýšľané riešenie nebodujeme. Za dôkaz ilegálnej pozície (ak sa postavenie skladby nedá odvodiť zo základného postavenia partie), priznávame jeden bod. Autor–riešiteľ nemusí posielať riešenie vlastnej skladby, no body za prípadné nekorektnosti mu nepriznáme. Za oznámenie nesprávnej nekorektnosti (vedľajšie riešenie, duál, neriešiteľnosť a ilegálna pozícia) strhneme riešiteľovi za trest jeden bod. Žiadne opravy alebo doplnky k už odoslanému riešeniu sa nebodujú (je preto zbytočné posielať opravu riešenia – hoci ešte v termíne). Na jednom korešpondenčnom lístku alebo v liste môžete (ale nemusíte) posielať riešenia problémov z viacerých rubrík.


Vzad <<  >> Vpred