Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(18. 9. 1954)


Rozhodnutie turnaja v skladaní šachových úloh – "Práca" 1953


A. skupina dvojťažiek:

I. cena, Alexander Pituk (Banská Štiavnica), č. 522, 25. decembra 1953 – b. Ke7, Df2, Va5, Vf6, Sa6, Sg7, Ja2, Jc5, Pc2, d4, d6, e6 (12), č. Kd5, Dh2, Ve3, Sd2, Je4, Jg3, Pc6, f5 (8), mat 2. ťahom. Zdanlivé hry po 1...Ve3~, Ve3–c3, K:d4, úvodník 1.Df2–f4 hr. 2.De5, tematické hry 1...Je4~, Je4–c3, K:d4. Téma Ruchlis spojená s predĺženou obranou. Zriedkavé spojenie. Organicky k tomu patrí hra 1...K:d4 s batériovými matmi so samoväzbou.

II. cena, Marian Wróbel (Varšava), č. 508, 6. novembra 1953 – b. Kb6, Db5, Ve2, Vf4, Se1, Sg8, Ja4, Jg3, Pc4, d6 (10), č. Kd3, Db1, Vh2, Se3, Jc1, Jg1, Pb2, c5, d7 (9), mat 2. ťahom. Zvodnosť 1.D:c5? hr. 2.D:e3, 1...Sd2 2.S:f4, ale 1...J:e2! 2. ?, úvodník 1.Db5:b2 hr. 2.Db1, tempo 1...Da2, Da1, (S:f4). Umelecky zjednotená skutočná a zdanlivá hra vyzdvihuje túto úlohu z turnaja. Núkajú sa dva kľúče s väzbou b. dámy, po oboch vychádzajú 2 varianty s rovnakou témou: viažuca figúra dámu priamo rozviaže a súčasne vylúči duál.

III. cena, Juraj Bosák, (Bratislava), č. 511, 20. novembra 1953 – b. Kc4, De7, Vd1, Sc1, Ja6, Jf7, Pc5, d4, e2 (9), č. Ke4, Vd5, Sh2, Je6, Jf6, Pf5, h6 (7), mat 2. ťahom. Zdan. 1...V:c5+, V:d4+, Ve5, úvodník 1.De7–b7 hr. 2.Db1, tempo 1...J:c5, J:d4, Jf4. Téma Ruchlis, s rozviazaním a viazaním v úvodníku, tri dobré tematické varianty. Pritom sa mal odstrániť duál po 1...Jf6~ 2.D:d5. (Rozhodca tu má zrejme na mysli úplnú bezduálovosť – aj po tých ťahoch čierneho, ktoré nie sú obranami. Pozn. red.)

1. uznanie, Ottavio Stocchi (Langhirano), č. 509, 14. novembra 1953 – b. Kb8, Df3, Vb4, Vd6, Sg8, Je4, Pc3, (7), č. Ke5, Da2, Va5, Sh3, Jc4, Jf5, Pa7, b6, e3, e7 (10), mat 2. ťahom. 1.Je4–c5 hr. 2.De6, tempo 1...Jc4~, Jc4:d6, Jf5~, Jf5:d6, (Kd6). Šikovne skonštruovaná úloha s hrou 2 jazdcov s presne determinovanými matmi. Konštrukcia úlohy a obrán je však známa.

2. uznanie, dr. Emil Palkoska (Praha), č. 467, 8. mája 1953 – b. Ka5, De8, Vd2, Vf3, Sc5, Sg4, Jb7, Pf4 (8), č. Ke4, Vd5, Vh6, Sa2, Jc3, Je6 (6), mat 2. ťahom. Zdan. 1...V:c5+, Vd4, úvodník 1.De8–c6 hr. 2.Jd6, tempo 1...Je6~, J:c5 (J:f4). Taktiež téma Ruchlisa s kľúčom, ktorý jednu č. figúru viaže a druhú rozviaže. Škoda, že zdanlivá hra je chudobnejšia a že medzi ňou a skutočnou hrou niet takého súvisu, ako v I. alebo III. cene. Úsporné vypracovanie.

3. uznanie, Alexander Pituk (Banská Štiavnica), č. 469, 23. mája 1953 – b. Ka5, Dh3, Vd1, Vd4, Sa2, Jb7, Pa6, b6 (8), č. Kc6, Dh8, Vc1, Vg5, Sc2, Jg7, Pd5, (7), mat 2. ťahom. 1.Vd4:d5 hr. 2.Dd7 a Dc3, tempo 1...Sf5, Jf5. Samoviažúci kľúč, dve hrozby. Jednu z nich bráni čierny otvorením línie, druhú prerušením Dh3, pričom si škodí prerušením Vg5. Antiduál.

1. zmienka, Bedrich Formánek (Bratislava), č. 497, 11. septembra 1953 – b. Ka6, Vb1, Vh4, Sf1, Sh8, Je4, Jf4, Pd5, d6, f3 (10), č. Kc4, Vd4, Pc5, c6, d3, d7, f2 (7), mat 2. ťahom. Zdan. 1...V:e4, úvodník 1.Jf4:d3, tempo 1...V:e4, V:d3, (V:d5, c:d5, K:d5). Zaujímavá tempová úloha s úvodníkom uvoľňujúcim pole. Zriedkavá antiduálová hra. Dva tematické varianty veže doplňujú ďalšie hry na celok.

2. zmienka, Andrej Ančin (Komárno), č. 512, 28. novembra 1953 – b. Ka7, Db5, Vh3, Vh4, Se1, Sg2, Ja3, Pd5 (8), č. Kd3, De3, Vc4, Sb3, Sh8, Pa5, b6, b7, e2 (9), mat 2. ťahom. 1.Db5:b6 hr. 2.D(V):e3, tempo 1...Vc5, Vd4. Úvodníkom rozviazaná č. veža rozviaže b. dámu, ktorá sa dostala do viazania a ktorá potom vo dvoch variantoch dáva mat. Stará myšlienka v peknom spracovaní.

3. zmienka, Ján Janček (Solčany), č. 466, 24. apríla 1953 – b. Kg8, Df6, Va2, Vh3, Sg6, Sh6, Jb4, Jf4, Pc5, d4, d6, e4, g2, h2, h5 (15), č. Ke3, Sh4, Jg5, Pa3, c6, d7, f3, g3 (8), mat 2. ťahom. Zdan. 1...g:h2 (f2), f:g2, Jg5~, úvodník 1.Jf4–d3 tempo, 1...g:h2, f:g2 (f2). Dva nezvykle zamenené maty na ťahy čierneho pešiaka. Väzba č. pešiaka je využitá len v jednom variante.

Rozhodca: József Tafferner (Budapešť) – 8. augusta 1954.


Vzad <<  >> Vpred