Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie: J. Kúdela, Nitra, Seminárska 9.

(15.4.1940)Stredná hra a kombinácia

Hovorili sme, že zlé otvorenie je jednou z hlavných príčin, pre ktorú sa partie prehrávajú. Keď však obe strany otvoria hru správne, vtedy rozhoduje sa o výsledku partie v hre strednej. Správne vedenie tejto hry závisí od obratnosti hráča a na presnosti myslenia, ktorého výsledkom sú primerané ťahy.

Ani v hre strednej nejde hneď o konečný cieľ partie, ale o dosiahnutie určitých výhod, hlavne výhody materiálnej, t. j. zoslabenie protivníka dobytím nejakej figúry.

Ale aj priame matové útoky sa veľmi často vyskytujú v hre strednej. Sú výsledkom útoku na kráľa, čím rozumieme sústredenie síl proti kráľovi.

Keď sa nám podarí figúry tak postaviť, že spôsobujú čo najväčšiu pôsobnosť a obmedzujú zároveň súpera v pohybe, vtedy dosiahla partia kritického postavenia. Využiť toto postavenie znamená vlastne: nájsť cestu k riešeniu, lebo vlastne každé postavenie figúr je akýmsi problémom, ktorý sa má rozriešiť a ktorého riešenie je nájsť najlepší ťah. Tým vznikajú šachové kombinácie, ktoré tvoria základ hry. Kombinovať znamená: objavovať riešenie záhady, ktorou je takmer každé, hlavne však kritické postavenie na šachovnici. Tomu nemožno naučiť, tu je každý odkázaný na svoju vynaliezavosť a len na základe dlhého cviku a štúdia dobrých vzorov možno si osvojiť určitú mieru schopnosti kombinačnej.


Sú rozličné kombinácie, ktoré môžeme zadeliť takto:

a) kombinácia matová,

b) kombinácia k dobytiu figúry,

c) kombinácia, cieľom ktorej je premena pešca na figúru,

d) kombinácia remisová,

a) kombinácia matová.


Kombinácia matová – ako to už bolo spomenuté – je záverom dobrého útoku na kráľa. Útokom rozumieme sústredenie figúr, proti postaveniu nepriateľského kráľa, pričom pôsobnosť figúr protivníkových je obmedzená do tej miery, že nemôžu postavenie svojho kráľa uhájiť. V kritickej chvíľke rozrieši situáciu matová kombinácia. Jasnejšie vec vysvetlí diagram.
Biely má veľmi silný útok. Postavenie čierneho je slabé. Len čierny pešiak h7 poskytuje čiernemu kráľovi ochranu. Ako odstrániť túto poslednú prekážku? Jedna možnosť by bola Vg3-g6, ale čierny vežu nemusí brať, preto nezostáva nič iné, ako ťah Dh6:h7+, t. j. biely dáva za pešiaka dámu. Čierny musí brať, načo nasleduje: 1.Dh6:h7+!! Kg8:h7 2.f5-f6+ (strelcom) Kh7-g8 3.Sd3-h7+! Kg8:h7 4.Vg3-h3+ Kh7-g8 5.Vh3-h8 mat.


Konečný stav šachového turnaja zostáva nezmenený: F. Longauer 39, F. Fridrich 37, O. Kobetič 29, A. Hajduczký 23, Š. Hrušovský 21, K. Dubecký 16, J. Jančura 4, G. Pekár 3.


Výsledky šachového turnaja

I. cenu (knihy za Ks 100.–) získal: František Longauer.

II. cenu (knihy za Ks 50.–) získal: František Fridrich.

III. cenu (knihy za Ks 25.–) získal: Oliver Kobetič.

Týmto trom najlepším našim šachistom posielame cenník kníh SSV a prosíme ich, aby nám na karte oznámili, ktoré knihy si želajú.


Vzad <<  >> Vpred