Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie: J. Kúdela, Nitra, Seminárska 7.

(1.10.1939)Všeobecné smernice pre otvorenie šachovej partie

Zle otvorená hra je jednou z hlavných príčin, pre ktorú sa partie prehrávajú.

Jediný pohľad na šachovnicu, keď sa všetky figúry nachodia v pôvodnom postavení, nás poučí, že nemôže byť ľahostajné, ako začať. Najväčšiu vyhliadku na rýchly vývin partie nám poskytujú ťahy strednými pešcami: pešcom kráľovým (e), alebo pešcom dámy (d).

Snahou hráča musí byť zaistiť týmto pešcom pevné postavenie v strede šachovnice, lebo oni najviac prekážajú pohyby nepriateľských figúr. Pešcov krýdelných (a, b, g, h) nechávame najdlhšie v pôvodnom postavení.


Hlavné smernice pre rýchly vývin figúr sú tieto:

1. Pri každom ťahu snažme sa vložiť – pokiaľ možno – vždy novú figúru do hry.

2. Alebo novej figúre otvorme cestu do hry, aby v danej chvíli zasiahla proti nepriateľovi.

Nemá byť nič podnikané prv, dokiaľ tieto dve základné požiadavky nie sú splnené.


Ďalej treba sa chrániť:

a) s vyvinutou figúrou sem tam ťahať,

b) zbytočne šachovať,

c) predčasne podnikať útoky s malými úspechmi,

d) naháňať nepriateľské figúry, čím strácame veľa času pre rýchly vývin figúr.


Nestačí však mať na zreteli len tento moment vývinu, ale treba sa starať, aby figúry:

e) ohrožovaly figúry nepriateľské, alebo ich v pohybe obmedzovaly,

f) figúram vlastným neprekážaly, ak s nimi spoločne pôsobily,

g) postavenie hlavne kráľa, pred možnými útokmi kryly a

h) s miesta zaujatého nemohly byť nepriateľom zahnané.

Spravovať sa týmito smernicami je potrebné pre správne vedenie partie a hlavne začiatočníkom sa odporúča, aby úzkostlive dbali na tieto zásady.


Úloha č. 1Otakar Votruba

MT Hubert Procházka

3. čestné uznanie

Československý šach, 1936

Mat 3. ťahom (5–10)


Úloha č. 2Sergej Petrovich Kriučkov

MT Hubert Procházka

1. čestné uznanie

Československý šach, 1936

Mat 3. ťahom (5–8)Úloha č. 1: b. Ke1, Dd5, Vg5, Jh1, Sd8 (5), č. Kh3, Vh8, Va4, Jg4, Ja2, Sc2, Pe4, e5, g7, h2 (10) – mat 3. ťahom.

Úloha č. 2: b. Kh7, Dg5, Jf8, Jc4, Se7 (5), č. Ke8, Va7, Sc5, Sf3, Pf4, f5, a6, b7 (8) – mat 3. ťahom.


Poznámka: Šachový turnaj, ktorý mal začať hneď prvým septembrovým číslom, (nemohol byť uskutočnený pre ťažkosti, ktoré sa postavily do cesty); preto už len prvým októbrovým číslom začnú sa pravidelne uverejňovať úlohy.

Prosím priateľov šachu, aby pôvodné úlohy a riešenie posielali na vedúceho rubriky. Správne riešenie úloh bude bodované a výherci odmenení.


Odkaz: Vaša mienka, aby sa šachová rubrika obmedzila len pre pokročilých a to hlavne pre riešenie ťažkých úloh, nezodpovedá cieľu časopisu "Plameň". Avšak rozhodol som sa v tomto ročníku neopakovať viac začiatočné výklady šachovej hry, ale všímať si viac techniky šachovej hry.


Vzad <<  >> Vpred