Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(18. 8. 1988)


Problém č. 1834

Rudolf Svoboda, ČSSR

Revista Romana de Sah, 1948

Mat 2. ťahom (5+2=7)


Problém č. 1835

Stanislav Trčala, ČSSR

Dom in solt, 1901

Mat 2. ťahom (6+1=7)Kontrolná notácia: 1834: bKf6 Dh7 Se5 Jb2 Pf2 (5), čKd5 Pc6 (2) – dvojťažka, 1835: bKd7 Db8 Sa2 Je6 Pf2 h3 (6), čKe4 (1) – dvojťažka. Riešenie oboch skladieb zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Nová dlhodobá riešiteľská súťaž

Dnešnými dvoma reprodukovanými dvojťažkami–miniatúrkami od starších českých majstrov vypisujeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž, v ktorej bude konkurovať asi 50 skladieb. Pre najlepších riešiteľov sme pripravili tieto ceny: I. cena: Album FIDE 1956–1958, II. cena: Niemeijer: Adversaria, III. cena: Ungarische Schach–Problem–Anthologie, IV. cena: Zelepukin: Slovar šachmatnoj kompozícii, V. cena: Abeceda šachového problému, VI.–VIII. cena: Ejvazova: Korolevy šachmatnoj kompozícii, IX.–X. cena: Kompozičný šach na Slovensku. Ďalších 10 riešiteľov, ktorí dosiahnu aspoň 30 bodov, odmeníme hodnotnou domácou alebo zahraničnou šachovou literatúrou.

Bodovanie riešení. O poradí riešiteľov rozhoduje počet získaných bodov. Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci alebo kolektívy. Riešenia bodujeme nasledovne: dvojťažky 2 body, trojťažky 3 body (riešenia treba uvádzať až do druhého ťahu bieleho, inak za neuvedenie jedného tematického variantu strhneme 1 bod). Bodovanie prípadne uverejnených iných skladieb dohodneme pri uverejnení podľa obtiažnosti danej skladby (viacťažky, štúdie a. p.). Objavenie vedľajšieho riešenia hodnotíme rovnakým počtom bodov, ako hlavné riešenie. 1 bod možno získať za uvedenie závažného duálu (druhej možnosti bieleho po tematickej obrane čierneho), no v jednom variante za duál možno získať iba 1 bod. Duály vo vedľajších riešeniach nebodujeme. Za oznámenie, že skladba je neriešiteľná priznávame rovnaký počet bodov, ako za hlavné riešenie, pričom autorom zamýšľané riešenie nebodujeme. Za dôkaz ilegálnej pozície (ak postavenie skladby sa nedá odvodiť zo základného postavenia partie) priznávame 1 bod. Autor riešiteľ nemusí zasielať riešenie vlastnej skladby, no body za prípadné nekorektnosti sa mu nepriznávajú (ak by jeho skladba bola neriešiteľná, nezískava ani bod). Za oznámenie nesprávnej nekorektnosti (vedľajšie riešenie, duál, neriešiteľnosť a ilegálna pozícia) strhneme riešiteľovi 1 bod. Žiadne doplnky k už zaslanému riešeniu ani v zasielacej lehote sa už nebodujú (je preto úplne zbytočné zasielať opravu riešenia, hoci ešte v termíne). Žiadame vás tiež o výrazné farebné vyznačenie nekorektnosti (najlepšie červenou ceruzkou, čím sa zmenší pravdepodobnosť ich prehliadnutia na minimum). Prosíme vás tiež, aby ste riešenia nezasielali v listoch, ale výlučne iba na korešpondenčných lístkoch.


Vzad << >> Vpred