Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 7. 12. 1978)


Problém č. 833

Života Tanić, Juhoslávia

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+8=16)


Problém č. 834

Franz Pachl, NSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+6=18)Kontrolná notácia: 833: bKb6 Dc6 Vb2 Vd1 Sd6 Se4 Jf1 Pf3 (8), čKd4 Dd2 Vd3 Sb1 Jb7 Pb4 e5 f5 (8) – dvojťažka, 834: bKd8 Dh8 Vc3 Ve8 Sd6 Jb4 Jg5 Pb2 c2 c4 c6 e5 (12), čKd4 De2 Vf1 Sf2 Pg4 g7 (6) – dvojťažka.

Zakiaľ v č. 833 si okrem riešenia treba všimnúť aj dva tematické zvodníky (po tematickej obrane 1...Dh6 v každej fáze si všimnite, prečo nevychádza hrozba), to č. 833 už obsahuje tri tematické zvodníky (téma Z–42–28) s tematickými obranami 1...D:e5, D:c4 v každej fáze.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 825 (Blunár) z 9. 11. 1978. Zdanlivé hry 1...Jf3, Sh4, Df8 2.S:f3, Vf4, Jf6 mat. Zvodník 1.Jf5? hr. 2.Jd6 mat, 1...Df8, De5, Ke5, Sg3 2.Dd4, Jg5, Dd4, J:g4 mat, viazne na 1...Df6! Rieši 1.Jf3 hr. 2.Jhg5 mat, 1...J:f3, Sh4, De5, S:e3, D:h7, Df6, f6 2.Dc3, Sf5, V:e5, D:e3, Dd4, J:f6, Dd4 mat. Dokonale zvládnutá náročná zámena Z–33–69 (P. Frolkovič, Bratislava). Obsažné, ale ťažkopádne (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 826 (Fedorovič a Miťušin) z 9. 11. 1978. Zdanlivé hry 1...d6 (A), Db6 (B) 2.Db6 (B), d6 (A) mat. Rieši 1.Sb3 hr. 2.Vc4 mat, 1...Jd6, D:h4 2.Db6 (B), d6 (A) mat. Škoda, že zaujímavá téma Stavrinides vychádza iba na "neobrany" (L. Salai sr., Martin). Stavrinidesova téma skombinovaná so zámenou obrán. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Pretože proti predbežnému výsledku nášho IX. medzinárodného skladateľského turnaja Hlas ľudu 1977 uverejneného v našej rubrike Šachové okienko zo dňa 13. 7. 1978 nedošli žiadne námietky, stáva sa definitívnym. Jeho podrobné znenie bude uverejnené v našej už pravidelnej koncoročnej prílohe (všetky vyznamenané skladby v počte 15 na diagramoch) spolu s presnými propozíciami nášho XI. medzinárodného skladateľského turnaja – Hlas ľudu 1979 (dvojťažky s ľubovoľnou témou). Prílohu obdržia zdarma všetci naši pravidelní riešitelia a každý, kto o ňu požiada.


Vzad <<  >> Vpred