Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan GarajDefinitívny výsledok

IV. medzinárodného tematického turnaja v skladaní trojťažiek

Hlas ľudu – 1972


Das definitive Ergebnis

des IV. internationalen Komponistenturniers der Dreizüger

Hlas ľudu – 1972Rozhodca (Der Richter): Prof. Karol Mlynka (ČSSR) 

Demetrios N. Kapralos, Grécko

I. cena

Hlas ľudu č. 229, 1. 6. 1972

Mat 3. ťahom (12+9=21)


Ing. Basil D. Lyris a

Spyros Bikos, Grécko

II. cena

Hlas ľudu č. 228, 25. 5. 1972

Mat 3. ťahom (11+12=23)(Kapralos): Zdanlivé hry: 1...f:g5 2.D:f5+ K:d4 3.Dd3 mat, 1...d5 2.J:f5+ K:f5 3.Dg6 mat, 1...Ve7(e8) 2.Dd5+ K:f4 3.Jf1 mat. 1.D:d7 hr. 2.D:e6 a 3.J:f5 mat (1...K:d4 2.Dc6!), 1...f:g5 2.J:f5+ K:f5 3.g:f8D(V) mat, 1...d5 2.D:d5+ K:f4 3.Jf1 mat, 1...Ve7(e8) 2.D:f5+ K:d4 3.Dd3 mat. Jediná kompozícia na cyklickú zámenu útoku je vydarenou aplikáciou Lačného témy v trojťažke, hoci už nie prvou. Prekvapujúci väzbový mat zaujímavo oživuje strategický obsah, ktorý predstavuje otváranie línií, a to i napriek tomu, že trochu narúša štruktúru opakovacích efektov. Zdanlivé hry: 1 – a 2 A d 3 D, 1 – b 2 B e 3 E, 1 – c 2 C f 3 F. Riešenie: 1 – a 2 B e 3 G, 1 – b 2 C f 3 F, 1 – c 2 A d 3 D.

(Lyris a Bikos): Zdanlivé hry: 1...V:c3 2.Ve3+ Kd4(f6) 3.Ve4(e6) mat, 1...J:c3 2.Jc4+ Kd4 3.Jb3 mat. 1.Da1 hr. 2.c4+ Jc3 3.D:c3 mat, 1...V:c3 2.Jc4+ Kd4 3.Jb3 mat, 1...J:c3 2.Ve3+ Kd4(f6) 3.Ve4(e6) mat. Zámena poloväzby zo zdanlivých hier na samoväzbu, ktorá stavia túto trojťažku do popredia viacerých úloh s recipročnou zámenou útoku. Väzba sa využije i v skutočných matoch. Celkový dojem umocňuje hra čiernych figúr na tom istom poli. Zdanlivé hry: 1 – a 2 A c 3 C, 1 – b 2 B c 3 D. Riešenie: 1 – a 2 B c 3 D, 1 – b 2 A c 3 C.Erkki A. Wirtanen, Fínsko

III. cena

Hlas ľudu č. 215, 24. 2. 1972

Mat 3. ťahom (9+13=22)


Ivan Tokar, ZSSR

1. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 216, 2. 3. 1972

Mat 3. ťahom (8+7=15)(Wirtanen): Zdanlivé hry: 1...Sd3 2.Vd5+ e:d5 3.D:h6 mat, 1...Vd3 2.J:f5+ e:f5 3.D:h6 mat. 1.De2 hr. 2.Da6 mat, 1...Sd3 2.J:g5+ e:f5 3.Vd5 mat, 2...S:f5 3.Da6 mat, 1...Vd3 2.Vd5+ e:d5 3.J:f5 mat, 2...V:d5 3.Da6 mat, 1...Se4 2.J:e4 f:e4 3.Da6 mat. Grimshawova téma dosiahnutá zaujímavou krátkou hrozbou, ktorá sa uplatní vlastne ako štruktúrna zložka odlákaní čiernej figúry z Grimshawovho priesečníka. Recipročná zámena útoku je spojená s recipročným striedaním 2. a 3. ťahov v riešení. Negatívnym "opakovacím efektom" je rovnaký mat v zdanlivých hrách. Zdanlivé hry: 1 – a 2 A c 3 C, 1 – b 2 B d 3 C. Riešenie: 1 – a 2 B d 3 A, 2 – e 3 D, 1 – b 2 A c 3 B, 2 – f 3 D.

(Tokár): Zdanlivé hry: 1...V:e4 2.J:h3+ K:f3 3.Df2 mat, 1...V:f3 2.Je6+ K:e4 3.Dd4 mat. 1.Dh6 hr. 2.Df8+ Jf6 3.D:f6 mat, 1...V:e4 2.Je6++ K:f3 3.D:h3 mat, 1...V:f3 2.J:h3++ K:e4 3.De6 mat (1...h:g2 2.Dh2+ K:g4 3.Dh4 mat). K jednoduchému blokovaniu polí pristupuje v riešení odblokovanie a dvojšachy. Recipročná zámena útoku je kombinovaná s dvojnásobnou recipročnou hrou na štyroch poliach. Výborná konštrukcia. Zdanlivé hry: 1 – a 2 A c 3 C, 1 – b 2 A d 3 F, 1 – a 2 c b 3 e, 1 – b 2 c a 3 d. Riešenie: ťahy 1 – a 2 B c 3 E, 1 – b 2 B d 3 D, polia 1 – a 2 d b 3 c, 1 – b 2 d a 3 f.Hidajat Maruta, Indonézia

2. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 259 opr., 21. 12. 1972

Mat 3. ťahom (11+13=24)


Ing. Basil D. Lyris, Grécko

3. čestné uznanie

Hlas ľudu č. 230 opr., 8. 6. 1972

Mat 3. ťahom (12+12=24)(Maruta): 1.Dh5 hr. 2.D:f5+ Ve5 3.Vd3 mat, 1...Ve5 2.Vd3+ Jd4 3.J:e3 mat, 1...Se5 2.J:e3+ J:e3 3.V:d6 mat, 2...Kd4 3.Vd3 mat, 1...Je5 2.V:d6+ J:d6 3.Vd3 mat (1...Ke5 2.V:c5+ Kf4 3.Dg4 mat, 1...c4 2.Va5+ b5 3.V:b5 mat). Krásna ukážka oboch tematických podmienok v klasickej jednofázovej forme. Cyklické striedanie 2. a 3. ťahov po blokovaní toho istého poľa rôznymi čiernymi figúrami, odväzujúcimi zároveň čierneho Jf5, ktorý potom tieto figúry priväzuje. 1 – a 2 A! d 3 B, 1 – b 2 B! e 3 C, 1 – c 2 C! f 3 A.

(Lyris): Zdanlivé hry: 1...Jd3(Vde2) 2.Jf6+ Ke6 3.d5 mat, 1...Jf3(Vfe2) 2.Vb5+ K:d4 3.J:f5 mat. 1.e6 hr. 2.Ve5 mat, 1...Jd3(Vde2) 2.Vb5+ K:c6 3.d5 mat, 1...Jf3(Vfe2) 2.Jf6+ Kd6 3.J:f5 mat. Táto recipročná zámena útoku predstavuje tzv. "kompletnú recipročnú", pretože sa recipročne zamieňa i funkcia tematických bielych figúr, t. j. uvoľnenie poľa čiernemu kráľovi raz priamym zrušením krytia a druhýkrát zaclonením bielej figúry bielou – čiže Bikosova téma v bielom. Rozhodne najoriginálnejšia a obsahovo najhodnotnejšia skladba turnaja, ale s veľmi závažným konštrukčným nedostatkom: biela dáma v riešení vôbec nie je potrebná! 1 – a 2 A c 3 C, 1 – b 2 B d 3 D, 1 – a 2 a – I, 1 – b 2 A – II. Ťahy 1 – a 2 B e 3 D, 1 – b 2 A f 3 C. Motivácia 1 – a 2 B – I, 1 – b 2 B – II.Zoltán Labai, ČSSR

1. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 257, 14. 12. 1972

Mat 3. ťahom (8+8=16)


Jozef Havran, ČSSR

2. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 249 opr., 19. 10. 1972

Mat 3. ťahom (10+9=19)(Labai): Zdanlivé hry 1...Jb5 2.S:c6+ K:c6 3.De4 mat, 1...Jf5 2.S:e6+ K:e6 3.D:c4 mat. 1.Va3 hr. 2.Vd3+ c:d3 3.D:d3 mat, 1...Jb5 2.D:c4+ K:c4 3.S:e6 mat, 1...Jf5 2.De4+ K:e4 3.S:c6 mat. Symetrickým úvodníkom sa dosahujú zvláštne opakovacie efekty pri zámene útoku, keď sa 2. ťahy bieleho navzájom vymenia s matujúcimi ťahmi z iného variantu. Zdanlivé hry: 1 – a 2 A c 3 C, 1 – b 2 B d 3 D. Riešenie: 1 – a 2 D e 3 B, 1 – b 2 C f 3 A.

(Havran): Zvodník 1.Jd5? hr. 2.Db2 mat, 1...S:g7 2.f4+!, 1...J:g7 2.f3+! viazne na 1...Vd4! Rieši 1.Jb5 hr. 2.Db2 mat, 1...S:g7 2.f3+!, 1...J:g7 2.f4+ (1...Vd4 2.D:d4, 1...Db3 2.f3(f4), atď.). Po neestetickom braní bielej dámy nasledujú determinované odťažné šachy bielym pešiakom, ktorý zacláňa čierne diaľkové figúry. Krátka hrozba, no je to jediná z vyznamenaných úloh, ktorá obsahuje tematickú zvodnostnú fázu. Recipročná zámena útoku. Zvodnosť: 1 – a 2 A c 3 C, 1 – b 2 B c 3 D. Riešenie: 1 – a 2 B c 3 E, 1 – b 2 A c 3 F.Vladimir A. Bron, ZSSR

3. pochvalná zmienka

Hlas ľudu č. 261, 28. 12. 1972

Mat 3. ťahom (6+11=17)(Bron): 1.Dc2 hr. 1...Je4(d3) 2.Da4+! (2.Sb5+?) Vd7 3.Sh5 mat a 1...Jg4(g4) 2.Sb5+! (2.Dg6+?) Vd7 3.Dg6 mat, 1...Vf5! 2.Sh5+! (2.Dg6+?) Vf7 3.Da4 mat, 1...Vf3! 2.Dg6+! (2.Sh5+?) Vf7 3.Sb5 mat (1...Vf6 2.Dc7! atď.). Cyklické striedanie 2. a 3. ťahov s antiduálom v 2. ťahoch, žiaľ, prvé dva varianty sú hrozbové (dvojitá hrozba!). Za strategické prvky možno považovať okrem antiduálu len výrazné väzby. Modelové maty sú pôsobivé, ale tu takmer ohrozujú tematickú spôsobilosť úlohy, pretože sú skôr dominantou, než ozdobnou pointou obsahu: 1 – a 2 A! (B?) e 3 C,1 – b 2 B! (A?) e 3 D, 1 – c 2 C! (D?) f 3 A, 1 – d 2 D! (C?) f 3 B.Ivan Garaj, m. p., usporiadateľ

Prof. Karol Mlynka, m. p., rozhodcaVzad <<  >> Vpred